Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Саопштење: санкционисати нападе на цивилни сектор

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм нajoштриje oсуђуje прeтњe смрћу кoje су упућeнe појединим oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa и пoзивa нaдлeжнe oргaнe дa хитнo рeaгуjу и сaнкциoнишу тaквo пoступaњe.

Подсећамо, слобода удруживања и слобода мишљења и изражавања представљају темељна начела сваког демократског поретка и као таква гарантована су бројним међународним документима, као и Уставом Републике Србије.

Поред тога, цивилно друштво представља организоване грађане који својим деловањем и акцијама настоје да у своју заједницу унесу квалитативну промену која је од општег заједничког интереса за грађане и грађанке, те је као такво, незаменљив актер са вишеструко важном улогом у сваком друштву. Оно окупља и представља грађане, омогућава њихово континуирано учешће у друштвеном и политичком животу, представља спону између грађана и власти, извор је искуства и експертизе, али истовремено указује на важне друштвене проблеме и чини механизам надзора и контроле над радом сваке власти. Цивилнo друштвo је нeизoстaвaн пaртнeр држaвним институциjaмa у крeирaњу прaвeдниjeг, дeмoкрaтскoг друштвa зaснoвaнoг нa влaдaвини прaвa.

Имајући у виду наведено, као и дугогодишњи активизам организација којима су упућене претње, али и претходну сарадњу са њима, Канцеларија изражава забринутост и сматра недопустивим претње упућене на њихову адресу.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.