Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Изјава о неактивности (рок: 28. фебруар 2019. године)

Правно лице, које у извештајној 2018. години, није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама за ту годину имало податке о имовини и обавезама, дужно је да до 28. фебруара 2019. године, достави изјаву о неактивности Агенцији за привредне регистре.

  • Пример бланко документа изјаве о неактивности можете преузети овде
  • Пример попуњеног документа изјаве о неактивности можете видети овде

Изјавa о неактивности која је потписана квалификованим електронским потписом искључиво законског заступника, доставља се у електронском облику Агенцији применом посебног информационог система Агенције, одабиром одговарајућег захтева, на начин који је описан у корисничком упутству за достављање изјаве о неактивности.

Ако обвезник не достави изјаву о неактивности путем посебног информационог система Агенције, односно достави је у папирном облику, Агенција ће посебним дописом обавестити обвезника да предметна изјава није достављена сагласно Закону o рачуноводству у електронском облику, те да иста неће бити обрађена нити јавно објављена на интернет страници Агенције.

Уз изјаву о неактивности не доставља се документација из члана 34. Закона.

Изјава о неактивности мора бити потписана квалификованим електронским потписом законског заступника (у складу са чланом 33. став 6. Закона). Изјава која није потписана на наведени начин (нпр. потписана од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) враћа се обвезнику електронским путем ради потписивања од стране законског заступника.

Што се тиче самог документа „Изјава о неактивности“, обвезник може, од ове године, да за потписивање истог користи апликацију за потписивање документације пре њеног учитавања у посебни информациони систем Агенције.

Достављањем ове изјаве сматра се да је правно лице испунило обавезу достављања извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину. Законски заступник не може порицати садржину изјаве коју је дао, односно после достављања и јавног објављивања изјаве, правно лице не можедоставити редовни годишњи финансијски извештај за 2018. годину.

За јавно објављивање изјаве о неактивности потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику ће бити обезбеђене у посебном информационом систему Агенције и приказане на линку „Статус наплате/Инструкција за плаћање“ (као што је описано у корисничком упутству за достављање изјаве о неактивности).

Правно лице за које је законски заступник доставио изјаву о неактивности за 2018. годину, разврстано је као микро правнo лице и та величина се примењује за наредну годину, у складу са Законом.

По истеку Законом прописаног рока (28. фебруар 2019. године), обвезници могу Агенцији доставити изјаву о неактивности за 2018. годину, најкасније до краја 2019. године (уз плаћање накнаде за јавно објављивање увећане по основу неблаговременог достављања).

Исправна изјава о неактивности уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује на интернет страници Агенције, заједно са потврдом о јавном објављивању.

У случају да обвезник достави неисправну изјаву о неактивности, обавештење о утврђеним недостацима се истог дана објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра, а информација о томе се доставља обвезнику на електронску адресу уписану у корисничком профилу лица које је отворило налог у Посебном информационом систему Агенције, као и на електронску адресу законског заступника наведену у захтеву изјаве о неактивности. По обавештењу о утврђеним недостацима обвезник мора да поступи у року од 30 дана од дана објављивања обавештења на интернет страници Агенције. Ако обвезник не отклони недостатке, изјава о неактивности неће бити уписана у Регистар.

Уколико се изјава о неактивности јавно објави као неисправна или се правно лице нађе на Списку обвезника који нису уплатили накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и прописане документације, обвезник има могућност да најкасније до краја 2019. године достави потпуно нову изјаву о неактивности.

Oбвезници не могу достављати замену изјаве о неактивности.

Извор: АПР

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.