Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Усвојен Закон о централној евиденцији стварних власника

ФОТО: Министарство привреде

Скупштина Србије усвојила је 25. маја 2018. године Закон о централној евиденцији стварних власника (Сл. гласник РСˮ број 41/18), на предлог Министарства привреде Влади, којим се предвиђа успостављање, садржина, основа евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом.

Основни циљ доношења овог закона састоји се у унапређењу постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавању домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области.

Закон је значајан јер се примењује, између осталих, и на удружења, задужбине и фондације, као и представништва страних удружења, фондација и задужбина.

Закон дефинише појам стварног власништва (члан 3. став 3. тачка 5) када су у питању удружења, задужбине и фондације, и то на начин да се стварним власником сматра „физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власникаˮ. То у пракси значи да се као стварни власник удружења води лице које је регистровано за заступање, као и да једно лице може бити стварни власник више организација цивилног друштва. Такође, када су у питању мреже удружења чије су чланице и страна удружења, за одређивање стварног власништва довољно је да су подаци о лицу регистрованом за заступање евидентирани у Агенцији за привредне регистре (уколико је мрежа регистрована на територији Републике Србије), односно није потребно достављати податке о стварним власницима страних удружења која су чланови мреже.

Такође, прописано је да Централну евиденцију води Агенција за привредне регистре (члан 4.) у електронској форми, преко регистратора, док је чланом 5. прописан садржај Централне евиденције.

Основи евидентирања у Централну евиденцију (члан 6.) могу бити: оснивање Регистрованог субјекта, односно промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта. У вези са тим је и обавеза овлашћеног лица (члан 7) да евидентира податке у Централној евиденцији, најкасније у року од 15 дана од дана наступања основа евидентирања из поменутог члана 6. За непоштовање поменуте обавезе, као и обавезе Регистрованог субјекта да има и чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих се одређује стварни власник Регистрованог субјекта десет година од дана евидентирања података о стварном власнику (члан 10. став 2.) предвиђена је и прекршајна одговорност, односно казне у износу од 500.000 до 2.000.000 динара за правно лице, као и 50.000 до 150.000 динара за одговорно лице у правном лицу.

Прелазним и завршним одредбама предвиђа се обавеза да постојећи Регистровани субјекти најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона (рок: 8. јул 2018. године) одреде стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. Закона, као и да обезбеде податке и документа из члана 10. став 2. Закона. Нeиспуњавање наведених обавеза не подлеже санкцијама у смислу прекршајне одговорности, већ је смисао поменутих одредби да Регистровани субјекти интерно поседују евиденцију о стварним власницима.

На крају, чланом 17. прелазних и завршних одредаба предвиђена је обавеза Агенције за привредне регистре да успостави Централну евиденцију, најкасније до 31. децембра 2018. године, док су организације цивилног друштва дужне да најкасније до 31. јануара 2019. године евидентирају податке о стварном власнику предвиђене чланом 5. став 2, уколико су основане до 31. децембра 2018. године.

Закон о централној евиденцији стварних власника

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.