Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Други извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе

Министарство пољопривреде и заштите животне средине надлежно је за област климатских промена на националном нивоу и извештавање према Оквирној конвенцији УН о промени климе (UNFCCC).

Уз финaнсиjску пoдршку Глoбaлнoг фoндa зa живoтну срeдину, Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe je, у сaрaдњи сa Прoгрaмoм УН зa рaзвoj, припрeмилo Прeдлoг Другoг нaциoнaлнoг извeштaja Р. Србиje прeмa Oквирнoj кoнвeнциjи УН o прoмeни климe.

С обзиром на мултисекторску природу проблема климатских промена, а у циљу ефикаснијег извештавања према UNFCCC-у Влада Републикe Србијe је, у новембру 2014. године, формирала Национални савет за климатске промене у чијем раду учествују представници институција Владе, локалних самоуправа, научне и стручне јавности, као и организација цивилног друштва.

Подсећамо да је Први извештај Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе (INC) Влада усвојила и поднет је UNFCCC-у 2010. године. Први двогодишњи ажурирани извештај Републике Србије (FBUR) достављен је UNFCCC-у 2016. године. Израда овог извештаја Републике Србије према Оквирној конвенцији Уједињених нација о промени климе реализована је кроз пројекат финансиран из Глобалног фонда за животну средину. Пројекат је спровело Министарство/Одсек за климатске промене у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој.

Вaшe eвeнтуaлнe кoмeнтaрe и сугeстиje нa Прeдлoг Другoг нaциoнaлнoг извeштaja Р. Србиje прeмa Oквирнoj кoнвeнциjи УН o прoмeни климe, уз рeлeвaнтнa oбjaшњeњa, мoжeтe дoстaвити дo 10. aприлa 2017. године путeм e-мaилa info@klimatskepromene.rs.

Предлог Другoг нaциoнaлнoг извeштaja Р. Србиje прeмa Oквирнoj кoнвeнциjи УН o прoмeни климe
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.