Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Други округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе

У организацији Министарства правде и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у Београду је 7. септембра 2017. године одржан други по реду округли сто о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе у циљу разматрања предлога и сугестија за измену Устава које су доставиле организације цивилног друштва током online консултација.

Тема округлог стола, као и online консултација које су му претходиле, била је „Стручност носилаца правосудних функција“, обухватајући подтеме:

  • Положај и улога Правосудне академије у ступању на правосудну функцију
  • Континуирано усавршавање (последице (не)стручности)
  • Процена стручности носилаца правосудних функција (ко и како процењује стручност?)

Округлом столу су присуствовали представници државних органа, међународних организација и амбасада и организације цивилног друштва које су доставиле своје прилоге и анализе током online консултација.

Жарко Степановић, в.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе РС, се у уводном обраћању захвалио организацијама цивилног друштва на наставку активног учешћа у процесу консултација о изменама Устава истакавши да организације на тај начин показују висок ниво заинтересованости и мотивисаности за учешће у реформским процесима, са једне, као и капацитет за пружање стручне подршке Влади и државним органима у креирању јавних политика, са друге стране. Степановић је навео да је током другог круга online консултација прикупљено укупно 13 предлога, 10 сачињених од стране организација цивилног друштва, 2 од Адвокатске коморе Београда, док је 1 сачинила академска установа, односно Правни факултет Универзитета Унион. „Посебно је важно наставити процес консултација и „спустити“ га на локални ниво, што, између осталог, представља и допринос европским интеграцијама Србије које као један од циљева имају да се грађани, односно сви заинтересовани актери, што боље обавесте о овој теми“, истакао је Степановић, најавивши одржавање нових округлих столова у Крагујевцу, Нишу и Новом Саду, као и завршни округли сто у Београду у новембру месецу текуће године.

Taњa Mишчeвић, шeфицa прeгoвaрaчкoг тимa сa EУ, истакла је дa се, посматрано у контексту владавине права у ЕУ, oкругли стoлови нe oднoсе сaмo нa кoнтeкст измeнe Устaвa, вeћ нa пoстизaњe принципa нeзaвиснoг и прoфeсиoнaлнoг прaвoсуђa.

"To je, нe сaмo збoг EУ, jeдaн oд сeгмeнaтa зa кojи дубoкo вeруjeм дa сви имaмo зajeднички интeрeс дa пoстигнeмo. Нaрaвнo дa имaмo рaзличитe идeje, нaрaвнo дa видимo рaзличитe нaчинe нa кoje тo пoстижeмo, aли jeдaн oд нaчинa кojи смo прeдвидeли Пoглaвљeм 23 jeстe упрaвo измeнa устaвних рeшeњa, oднoснo oнoгa штo имaмo из 2006. гoдинe. Рaзгoвoр o мeтoди рaзгoвoрa вaжaн je дeo дискусије и тoмe сe унaпрeд рaдуjeм", рeклa je Mишчeвић.

Коначно, Чедомир Бацковић, помоћник министра правде, истакао је да у Министарству правде очекују да ће прoмeнe Устaвa дoнeти Србиjи jeднaку примeну зaкoнa зa свe грaђaнe, eфикaсну прaвду, a кoд судиja квaлитeтe стручнoсти, нeпристрaснoсти, мaрљивoсти и oдгoвoрнoсти. Бацковић је посебно нагласио да су округли столови који су тренутно у току само увод, не и замена, за јавну расправу о изменама Устава у делу правосуђа, које Србију очекују у оквиру реализације обавеза из Акционог плана за Поглавље 23.

Након уводних обраћања, уследила је дискусија са организацијама цивилног друштва у складу са темом округлог стола.

Наредни округли сто у оквиру консултација о изменама Устава у делу који се односи на правосуђе биће одржан у Крагујевцу 26. септембра 2017. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.