Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Закључак Владе о усаглашавању прописа са Уредбом о финансирању удружења

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 20. септембра 2018. године донела Закључак о потреби усаглашавања прописа Владе и органа државне управе који уређују финансирање програма/пројеката удружења у одређеним областима са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења.

Усаглашавање прописа је неопходно ради утврђивања обавезе надлежних органа да поступак доношења и измене прописа који се тичу финансирања програма од јавног интереса, односно доделе средстава спроводе на стандардизован начин, у складу са унапред дефинисаним правилима и критеријумима доделе. Тиме се доприноси транспарентности процеса, спречавању постојања сукоба интереса, укључивањау цивилног сектора у све фазе конкурсног процеса, већа контрола коришћења средстава и праћење реализације подржаних програма и пројеката, као и дефинисање осталих питања која нису била предмет претходно важеће правне регулативе.

Државни органи имају обавезу да у року од 45 дана од доношења Закључка обавесте Канцеларију за сарадњу са цивилним друштвом о реализацији истог.

Доношење наведеног закључка предвиђено је Планом рада Владе за 2018. годину, у делу који се односи на делокруг рада Канцеларије.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.