Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Извод из Плана рада Владе за 2018. годину

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом израдила је Извод из Плана рада Владе за 2018. годину који садржи прописе и стратешка документа од значаја за цивилно друштво чије се усвајање од стране Владе Републике Србије очекује током текуће године.

Извод је припремљен са идејом да се на овај начин организације цивилног друштва благовремено информишу о прописима и стратешким документима које Влада Републике Србија планира да усвоји током 2018. године, и сходно томе се ангажују у праћењу и укључивању у њихову припрему кроз учешће у радним групама, јавним расправама, упућивањем иницијатива надлежном предлагачу или на други примерен начин, као и у праћењу њиховог доношења и касније примене.

Пословником Владе ("Сл. глaсник РС", бр. 61/2006 - прeчишћeн тeкст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 и 76/2014) предвиђено је да Влaдa усвaja гoдишњи плaн рaдa, кojим oдрeђуje свoje циљeвe и пoслoвe, кao и циљeвe и пoслoвe oргaнa држaвнe упрaвe и oчeкивaнe рeзултaтe. Гoдишњи плaн рaдa Влaдe зaснивa сe нa гoдишњим плaнoвимa рaдa oргaнa држaвнe упрaвe, изрaђeних у склaду сa мeтoдoлoгиjoм срeдњoрoчнoг плaнирaњa, кoje oни дoстaвљajу Гeнeрaлнoм сeкрeтaриjaту прeкo Инфoрмaциoнoг систeмa зa плaнирaњe и извeштaвaњe. Гeнeрaлни сeкрeтaр дoнoси инструкциje кojимa сe утврђуje мeтoдoлoгиja, пoступaк и структурa зa сaчињaвaњe гoдишњeг плaнa рaдa Влaдe. Oргaни држaвнe упрaвe дужни су дa дoстaве свој прeдлoг плaнa рaдa дo 10. нoвeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину. Влaдa усвaja гoдишњи плaн рaдa дo крaja дeцeмбрa тeкућe гoдинe зa нaрeдну гoдину, уз могућност да исти ревидира након усвајања Закона о буџету за наредну годину.

Канцеларија скреће пажњу да се у Изводу налазе они прописи и стратешка документа који су од значаја за шире цивилно друштво, тако да постоји могућност да Извод не садржи поједине прописе значајне за неку од области у којима делују организације цивилног друштва. У том смислу, Извод је оријентационог карактера, док је за свеобухватан преглед прописа релевантан једино План рада Владе за 2018. годину који је доступан на сајту Генералног секретаријата Владе, а можете га преузети и овде.

Надамо се да смо тиме отворили могућност за веће укључивање организација цивилног друштва у прописе, што је основни приоритет рада Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Извод из Плана рада Владе за 2018. годину који је припремила Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом можете преузети испод.

Извод из Плана рада Владе за 2018. годину

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.