Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Именоване контакт тачке за сарадњу са ОЦД у органима управе

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом иницирала је крајем 2019. године процес именовања контакт особа - тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном.

Полазећи од правног оквира који уводи обавезе органа управе у правцу веће транспаретности процеса доношења прописа и јавних политика, уз истовремено успостављање нових механизама за укључивање и заговарачке активности цивилног друштва, а у циљу обезбеђивања ефикасније примене успостављеног правног оквира и унапређења међусекторске комуникације и сарадње, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом упутила је наведену иницијативу органима управе који могу бити предлагачи прописа и докумената јавних политика.

По истеку рока за прикуљање података формирана је База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва која тренутно садржи 191 именовано лица од стране укупно 140 органа управе и то:

  • на националном нивоу – 42 контакт тачке испред 23 органа државне управе
  • на покрајинском нивоу – 18 контакт тачака испред 11 органа покрајинске управе
  • на локалном нивоу – 131 контакт тачка испред 106 јединице локалне самоуправе.

Сврха ове базе је да омогући и подстакне директну комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, посебно у процесима одлучивања, али и међусобну сарадњу и размену искустава самих државних органа у овој области. Такође, Канцеларија ће у наредном периоду усмерити своје активности у правцу јачања капацитета именованих контакт тачака кроз њихово благовремено информисање о питањима од значаја за сарадњу два сектора и реализовање обука и тренинга у овој области.

База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва креирана је у виду excel документа који садржи три странице (sheet) у којима су органи управе разврстани по нивоу власти којем припадају. Ова база биће периодично ажурирана подацима недостајућих органа, али и мењана у складу са евентуалним променама особа које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва.

Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу органа јавне власти и цивилног друштва предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa Савета Европе.

У наставку преузмите Базу контакт тачака.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.