Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Информација о најважнијим одредбама Закона о планском систему

Републички секретаријат је припремио информацију о најважнијим одредбама Закона о планском систему, коју у целости преносимо у наставку.

Народна скупштина је 19. априла 2018. године усвојила Закон о планском систему Републике Србије (Службени гласник РС бр. 30/18). Закон је ступио на снагу 28. априла 2018. године и примењује се од 29. октобра 2018. године. Мотив за доношење овог Закона је потреба да се успостави ефикасан, транспарентан, координисан и реалистичан систем планирања Републике Србије, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе, који покрива све кључне аспекте социјалне и економске развојне политике и регионалног и просторног развоја, уз оптимално коришћење буџетских средстава, обезбеђење одрживог раста и развоја Републике Србије

Имајући у виду напред наведено, користимо прилику да укажемо на најважније одредбе Закона о планском систему Републике Србије, како следи:

  • Обавеза спровођења ex-ante анализе ефеката: Документи јавних политика израђују се у складу са резултатима ex-ante анализе ефеката и ex-post анализе ефеката важећих докумената јавних политика и прописа у тој области (члан 31. Законa о планском систему Републике Србије);
  • Обавеза објаве отпочињања рада на документу јавне политике: Орган државне управе је дужан да обавести јавност о почетку израде документа јавне политике објављивањем обавештења на својој интернет страниции на порталу е-Управа, седам радних дана од дана почетка израде тог документа (члан 32. Законa о планском систему Републике Србије);
  • Обавеза представљања налаза спроведене анализе ефеката: Орган државне управе представља налазе и податке о обиму и методама спроведене ex-ante анализе ефеката јавнe политикe и резултатима ex-post анализе ефеката већ спроведених јавних политика у оквиру самог документа јавне политике, како би надлежни доносилац имао релевантне податке за доношење одлуке по том питању и како би јавност била упозната са разлозима доношења тог документа. Орган државне управе је дужан да налазе спроведене анализе ефеката, заједно са предлогом документа јавне политике, објави на својој интернет страници у интегралном облику најкасније на дан отпочињања јавне расправе (члан 33. Законa о планском систему Републике Србије);
  • Обавеза спровођења консултација у свим фазама израде документа јавних политика: Орган државне управе је дужан да омогући учешће свих заинтересованих страна и циљних група у процесу консултација, које спроводи током израде документа јавних политика. У зависности од обухвата документа јавне политике у процес консултација се укључују заинтересоване стране и циљне групе из реда грађана и привредних субјеката, удружења грађана или привредних субјеката и других организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представници државних органа, локалних власти и осталих учесника у планском систему који спроводе или у односу на које се спроводи та политика. Орган државне управе је дужан да информације о резултатима спроведених консултација објави на својој интернет страници најкасније у року од 15 дана од дана завршетка консултација (члан 34. Законa о планском систему Републике Србије);
  • Контрола спровођења ex-ante анализе ефеката за органе државне управе: Орган државне управе дужан је да, у оквиру предлога документа јавне политике који доставља Влади на усвајање, достави налазе спроведене анализе ефеката документа јавне политике, као и мишљење органа државне управе надлежног за координацију јавних политика о потпуности и квалитету спроведене анализе ефеката, у роковима утврђеним пословником Владе. Орган државне управе је дужан да уз предлог документа јавне политике достави и процену финансијских ефеката на буџет, у складу са законом који уређује буџетски систем (члан 37. Законa о планском систему Републике Србије);
  • Сходна примена обавезе спровођења анализе ефеката на прописе: Органи државне управе су дужни да приликом израде нацрта закона, као и предлога прописа који усваја Влада а којима се битно мења начин остваривања права, обавеза и правних интереса физичких и правних лица:
1) спроведу ex-ante анализу ефеката, уз сходну примену члана 31. Закона о планском систему Републике Србије (Обавеза спровођења еx – ante анализе ефеката) и доставе је на мишљење РСЈП у складу са чланом 41. став 3 истог закона;

2) представе налаз спроведене анализе ефеката прописа из тачке 1) овог става, на својој интернет страници;

3) спроведу консултације. (члан 41. Закон о планском систему Републике Србије);

  • Извештавање о резултатима спровођења докумената јавних политика и средњорочних планова: Орган државне управе, преко органа државне управе надлежног за координацију јавних политика, извештава Владу о резултатима спровођења у Законом прописаном року у зависности од врсте документа јавне политике (члан 43. Законa о планском систему Републике Србије).
  • Jeдинствени информациони систем: Информациони систем за планирање, праћење спровођења, координацију јавних политика и извештавање јесте јединствени електронски систем у који учесници у планском систему уносе садржај својих докумената јавних политика и средњорочне планове и врше извештавање у складу са Законом о планском систему Републике Србије. Јединствени информациони систем води Влада преко Републичког секретаријата за јавне политике. Јединствени информациони систем се води тако да се обезбеди веза између садржаја јавних политика, средњорочних планова корисника буџетских средстава надлежних за спровођење мера јавних политика и њихових финансијских планова. Кроз Јединствени информациони систем обезбеђује се благовремено извештавање о оствареним циљевима и праћење остварених вредности показатеља учинка. (члан 47. Законa о планском систему)
  • Указујемо на то да неповезивање процеса планирања јавних политика и израде прописа у јединствен процес резултира неефикасношћу планског система и регулаторног оквира за пословање и живот грађана. Због тога се Законом прописује обавеза спровођења анализе ефеката јавних политика приликом израде свих докумената јавних политика и повезивање тог процеса са процесом анализе ефеката прописа, када се мере јавних политика спроводе путем прописа. Такав систем обезбеђује усклађивање правног оквира за пословање и живот грађана у Србији са визијом развоја садржаном у највишим планским актима државе и мерама дефинисаним у документима јавних политика. Другим речима, обезбеђује се ефикасан плански систем и повољан регулаторни оквир за развој друштва

Републички секретаријат за јавне политике пружа методолошку подршку органима државне управе приликом усаглашавања докумената јавних политика и прописа са Законом о планском систему РС. Републички секретаријат за јавне политике је организовао обуке органима државне управе за коришћење, администрирање и обучавање других корисника за рад у Јединственом информационом систему за планирање и праћење спровођења јавних политика, као и за израду ex-ante анализе ефеката током 2018. године које су планиране и за 2019. годину.

Извор: Републички секретаријат за јавне политике

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.