Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Канцеларија потписала Споразум о преузимању података путем веб сервиса од АПР-а

Београд, 13. јун 2018. године - Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије потписала је са Агенцијом за привредне регистре Споразум о преузимању података путем веб сервиса, који се односе на статусне и друге промене у удружењима, задужбинама и фондацијама, регистрованим у Агенцији.

Правни основ за преузимање је члан 11. став 1. Одлуке о врсти, обиму и начину испоруке података и докумената који се уступају без накнаде државним органима и организацијама, органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 56/12) и Урeдба o Кaнцeлaриjи зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм (Службeни глaсник 26/10). Поступак регистрације удружења, фондација и задужбина обавља се код Агенције за привредне регистре, док Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе који се односе на подстицање сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва.

Канцеларија ће ове податке преузимати редовно од Агенције, у електронској форми, а користиће их у пословима из своје надлежности. Канцеларија ће податке користити за потребе израде годишњег истраживања о сарадњи органа јавне управе и организација цивилног друштва, као и за потребе редовних активности Канцеларије.

Подаци ће бити коришћени искључиво за потребе Канцеларије, и у складу са актуелним правним оквиром у области заштите података о личности. Такође, подаци ће се користити ради израде прве свеобухватне базе података о удружењима, фондацијама и задужбинама, која ће пружити нове могућности претраге, пре свега у циљу међусобног умрежавања организација цивилног друштва, унапређења сарадње са органима јавне управе али и боље информисаности јавности о структури самог сектора. У бази је предвиђено да буду приказани само они подаци који су већ објављени на интернет страници АПР-а.

Пружањем података путем веб сервиса, Агенција за привредне регистре омогућава државним органима и институцијама електронски приступ подацима из својих регистара, евиденција и база података, на најбржи и најефикаснији начин, испуњавајући своју законску обавезу.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.