Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW)

У складу са чланом 21 став 1 Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена, Комитет може износити предлоге и опште препоруке засноване на периодичним извештајима и подацима добијеним од држава чланица. Такви предлози и опште препоруке биће унети у извештај Комитета, заједно са коментарима држава чланица.

Усвајањем општих препорука Комтет за елиминисање дискриминације жена је детаљно регулисао садржину и структуру извештаја и дао инструкције државама чланицама о томе какве информације, податке и објашњења треба да унесу у извештај. Од држава чланица се очекује да у својим извештајима узму у обзир све одреднице које се односе на чл. 1-16. Конвенције, да имају у виду све опште препоруке Комитета који се односе на те чланове, да дају објашњење у вези са евентуално стављеним резервама на поједине одредбе Конвенције, да нaведу разлоге који отежавају испуњавање обавеза преузетих ратификацијом Конвенције, да наведу статистичке податке разврстане по полу и то у односу на сваки члан Конвенције. Комитет је до сада усвојио укупно 37 општих препорука. Списак свих препорука доступан је ОВДЕ.

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена Влада је усвојила на седници одржаној 27. јула 2017. године.

Република Србија подноси овај периодични Извештај у складу са чланом 18. Конвенције и препорукама из Закључних запажања Комитета за елиминисање дискриминације жена у вези са Другим и трећим периодичним извештајем о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW/C/SRB/CO/2-3).

Канцеларија за људска и мањинска права је координирала рад на овом документу и сачинила га у складу са смерницама Комитета за елиминисање дискриминације жена. У изради овог Извештаја учествовали су скупштински одбор за људска и мањинска права, сви релевантни републички и покрајински ресори извршне власти, Републички завод за статистику, Национална служба за запошљавање, Привредна комора Србије као и градска управа Града Београда. Такође, свој допринос су дале организације цивилног друштва: Amity, Secons, ...из Круга и Група 484.

Извештај је, у складу са Смерницама специфичним за споразум у погледу форме и садржаја периодичних извештаја које подносе државе уговорнице и са релевантим документима за његово разматрање, упућен Комитету за елиминисање дискриминације жена.

Четврти периодични извештај о примени Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена

Анекс 1

The Fourth Periodic Report on the Implementation of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women

Annex 1

Брошура "Активности Републике Србије у примени и праћењу препорука Комитета за елиминацију свих облика дискриминације жена"

Brochure "Activities of the Republic of Serbia related to implementation and monitoring of recommendations of the Committee on the elimination of all forms of discrimination against women "

Извор: Канцеларија за људска и мањинска права

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.