Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Листа кандидата за чланство у Заједничком консултативном одбору (ЈСС) - ОТВОРЕНО ГЛАСАЊЕ

Комисија за избор кaндидaтa из рeдa удружења и других организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору, састављена од представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, објављује Листу кaндидaтa из реда удружења и других организација цивилног друштва зa чланство у Заједничком консултативном одбору састављеном од представника Европског економског и социјалног комитета и представника социјалних партнера и организација цивилног друштва у Републици Србији:

У складу са Јавним позивом, који је био отворен од 15. јуна до 6. јула 2018. године, задатак Комисије био је да утврди испуњеност критеријума који су њиме прописани, те сачини и објави листу кандидатат који су испунили тражене критеријуме, док се коначан процес избора одвија путем гласања од стране удружења и других организација цивилног друштва.

ПОСТУПАК ГЛАСАЊА

Све организације цивилног друштва регистроване на територији Републике Србије могу учествовати у гласању.

Гласање се обавља на меморандуму организације уз навођење назива организације, матичног броја организације и имена кандидата за кога се гласа. На меморандуму мора стајати потпис овлашћеног правног заступника организације и печат организације.

Једна организација може гласати само за једног предложеног кандидата из било које од три наведене области. Удружења грађана и друге организације цивилног друштва које су предложиле кандидате, могу гласати за кандидата којег су предложили.

Гласови могу бити послати:

  • Електронском поштом, на адресу jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs
  • Поштом, на адресу Кaнцeлaриja зaсaрaдњу сa цивилним друштвом Владе Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, 11070 Нови Београд, сa нaпoмeнoм: “Гласање за кaндидaте зa учествовање у раду Заједничког консултативног одбора - не отварати".

Рок за слање гласова је од 13. јула 2018. године до 23. јула 2018. године.

Кандидати који добију највећи број гласова у свакој од приоритетних области, заступаће интересе цивилног друштва Србије у Заједничком консултативном одбору.

Биографије кандидата, мотивациона писма, листа пројеката у чијој је реализацији кандидат учествовао, као и листа публикација чији је кандидат аутор или коаутор доступни су у наставку:

(1) Приоритетна област: ВЛАДАВИНА ПРАВА

Кандидат: Соња Стојановић Гајић

Кандидат: Слободан Мартиновић

(2) Приоритетна област: СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Кандидат: Иванка Јовановић

(3) Приоритетна област: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Кандидат: Никола Божић

Кандидат: Звездан Калмар Крнајски Јовић

Комисија ће након истека рока за гласање утврдити број гласова за све истакнуте кандидате и објавити на интернет страници Канцеларије листу свих кандидата са бројем добијених гласова и листу кандидата са највећим бројем гласова у свакој од области, који ће бити предложени за именовање у Заједнички консултативни одбор. За случај да два или више кандидата добију једнак број гласова Комисија ће донети одлуку о предлагању кандидата на основу документације приложене уз пријаву.

Гласови за кaндидaте бићe узети у обзир сaмo aкo су дoстaвљeни на прописан начин.

Евентуална питања око поступка гласања могу се поставити Јелени Тодоровић, саветнику у Групи за међународну сарадњу и европске интеграције у Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије на следећу адресу jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs или телефоном на 011/313-09-68.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.