Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Напредак у области укључивања организација цивилног друштва у доношење одлука

Жарко Степановић, в.д. директор Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом говорио је о актуелним изменама правног оквира за сарадњу организација цивилног друштва и органа јавне управе, које су неопходне како би се омогућило што веће укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа.

„Нови законски оквир, пре свега мислим на измене Закона о државној управи и Закона о планском систему, уводи значајне новине у систем управљања јавним политикама. Консултације са организацијама цивилног друштва и грађанима ће бити обавезне током свих фаза поступка, од фазе припреме прописа и полазних основа до самог спровођења јавне политике, односно прописа“, рекао је Степановић отварајући конференцију о демократској партиципацији.

Нагласио је и да ће Канцеларија у наредном периоду наставити рaд у прaвцу измeнa прaвнoг oквирa и ствaрaњa пoдстицajнoг oкружeњa зa рaзвoj цивилнoг друштвa, кao и нaстojaњe дa успoстaви кoнтинуирaни диjaлoг измeђу oргaнa jaвнe упрaвe и OЦД o свим знaчajним друштвeним питaњимa.

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, Иван Бошњак је истакао да дијалог између јавне управе и ОЦД омогућава да се боље сагледају могућа решења и начини да се у законодавни оквир уграде механизми за веће учешће грађана, као и да је важно да се сви чиниоци удруже како би се унапредила ова демократска тековина савременог друштва у Србије.

Помоћник министра правде, Чедомир Бацковић, говорио је о цивилном друштву као „богатству различитости интереса“, што је сасвим потребно и легитимно, али доводи до потребе да се нађе златна средина и постигне друштвени консензус.

У уводном делу, скуп је поздравила и заменица амбасадора Холандије, Marielle van Miltenburg, а модератор је био Саша Гајин из Центра за унапређење правних студија, један од организатора.

Међу учесницима конференције је било скоро 50 представника организација цивилног друштва, амбасада, државне управе и међународних организација. Након излагања панелиста, учесници су дискутовали о примерима из праксе сарадње органа јавне управе и ОЦД, као и појединим облицима демократске партиципације попут јавних расправа, народне иницијативе и другим механизмима и могућностима њиховог унапређења.

Конференцију о демократској партиципацији организовали су Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство правде и Центар за унапређивање правних студија, у Београду 7. новембра 2017. године. Циљ конференције је афирмисање идеје о демократској партиципацији, као и специфичних механизама учешћа грађана и организација цивилног друштва у доношењу најважнијих правних и политичких одлука, а посебно путем јавних консултација, јавних расправа и грађанских иницијатива, и то у кругу надлежних органа власти, организација цивилног друштва и медија.

Видео снимак и публикација са конференције биће доступни ускоро.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

Europe for Citizens

Реконструкцију сајта омогућио пројекат Европа за грађане и грађанке.

The reconstruction of the site was made possible by the Europe for Citizens project.