Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Обавештење за ОЦД: платне услуге без печата

Од 1. октобра 2017. године удружења ће моћи, као и остала правна лица, да реализују платне услуге без печата у својим пословним банкама. Народна банка Србије (НБС) је донела Одлуку о измени и допуни одлуке о облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима.

Одлука је објављена у Службеном гласнику РС број 82/17, а ступила је на снагу 01. октобра 2017. године.

У складу са наведеном одлуком НБС, прописан је садржај налога за уплату, исплату и пренос средстава на начин да печат више није обавезан елемент.

Уколико је удружење или друго правно лице, као корисник платне услуге, пре ступања на снагу ове одлуке с банком закључило оквирни уговор о платним услугама, на основу којег је било дужно да платне налоге оверава печатом - може банци поднети захтев у писменој форми да више не користи печат за оверу ових налога. Уз наведени захтев потребно је пословној банци доставити и нове попуњене картоне депонованих потписа (КДП) за лица која су овлашћена за располагање новчаним средствима, уколико банка то захтева. Свака пословна банка ће, највероватније, имати своју форму захтева, као што свака банка има форму картона депонованих потписа (КДП).

За ближе информације о поменутим документима, пратите веб портале ваших пословних банака или контактирајте свог банкарског саветника.

Одлуку НБС можете погледати ОВДЕ.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.