Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одлука о додели средстава за суфинансирање пројеката ОЦД

В.д. директора Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом донео је Одлуку о одабиру пројеката којима се из буџета Републике Србије додељују средства за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније на позиву из 2016. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права – Грант шема за Србију за 2016. и 2017. годину.

Средства се додељују на основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Eвропске уније на позиву из 2016. године у оквиру Европског инструмента за демократију и људска права – Грант шема за Србију за 2016. и 2017. годину, који је Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом расписала 3. новембра 2017. године.

Подржани су следећи пројекти:

1. Иницијатива за инклузију ВеликиМали, пројекат „Борба против дискриминације деце и младих из најрањивијих група у образовању“ у износу од 303.400,00 динара

2. Астра-Акција против трговине људима, пројекат „Make it work for Youth- ‘My WaY’“ у износу од 501.161,38 динара

3. Фондација Ана и Владе Дивац, пројекатЈачање родне једнакостии положаја самохраних родитеља на тржишту рада у Србији“ у износу од 208.700,00 динара

4. Civil Rights Defenders, пројекатКо брани бранитеље?“ у износу од 240.000,00 динара

5. Центар за права детета, пројекат „The right of child to be heard“, у износу од 169.410,00 динара

6. Међународна мрежа помоћи И.А.Н., пројекат „Борба против тортуре и некажњивости“ у износу од 175.650,00 динара

7. Фондација СОС Дечија села Србије, пројекат „Алтернативна брига и дечија права у Србији“ у износу од 566.700,00 динара

8. Удружење грађана ЕГАЛ, пројекат „Суочавање са насиљем и дискриминацијом према ЛГБТИ особама - успостављање система мониторинга и извештавања“ у износу од 582.580,00 динара

9. Фондација Тијана Јурић, пројекат „Безбедност и добробит деце и младих“ у износу од 269.340,00 динара.

Средства за суфинансирање пројеката по овом конкурсу обезбеђена су из буџета Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, бр. 99/2016), раздео 3, глава 3.17, функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 481 - дотације невладиним организацијама, у преосталом износу од 3.021.472,00 динара.

Одлука о одабиру пројеката

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.