Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Одржан састанак са организацијама цивилног друштва – праћење АП за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу

У oквиру прoцeсa прaћeњa Aкциoнoг плaнa зa спрoвoђeњe инициjaтивe Пaртнeрствo зa oтвoрeну упрaву у Рeпублици Србиjи зa пeриoд oд 2016. дo 2017. гoдинe (у дaљeм тeксту: Aкциoни плaн) Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, у сaрaдњи сa нaдлeжним oргaнимa, припрeмилo je Извeштaj o спрoвoђeњу Aкциoнoг плaнa зa првих шест мeсeци 2017. гoдинe.

У циљу штo вeћe пaртиципaциje свих зaинтeрeсoвaних oргaнизaциja цивилнoг друштвa у прoцeсу прaћeњa спрoвoђeњa Aкциoнoг плaнa, Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe, у сaрaдњи сa Кaнцeлaриjoм зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм, одржало је 27. јуна 2017. године сaстaнaк у просторијама Куће људских права и демократије, у Београду, где је представљен Извeштaj о реализацији Акционог плана. Састанку је поред чланова Радне групе, присуствовало око 10 представника организација цивилног друштва.

Чланови Радне групе Грађанске иницијативе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Републички секретаријат за јавне политике, Генерални секретаријат Владе, Дирекција за е-управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство трговине, туризма и телекомуникација су представили стање реализације различитих обавеза из Акционог плана.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је у оквиру обавезе 2 (организовање обука за службенике јавне управе у вези са применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа) и обавезе 3 (организовање обука за представнике ОЦД у вези са применом Смерница за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа) обавестила учеснике да је започела реализацију припремом програма обуке и организовањем једне обуке за службенике јединица локалне самоуправе у Нишу 22. јуна 2017. године. Обуке за ОЦД су планиране од септембра 2017. године.

Канцеларија је надлежна и за обавезу11 (израда јединствене методологије планирања праћења реализације и оцене успешности реализованих програма и пројеката организација цивилног друштва и праћења утрошка додељених финансијских средстава) чија је израда скоро у потпуности реализована и очекује се усвајање Методологије кроз одредбе Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења од стране Владе Републике Србије.

У оквиру обавезе 12 (измене и допуне Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења) Канцеларија је припремила иницијативу за измене и допуне Уредбе и упутила је надлежном Министарству државне управе и локалне самоуправе, док се усвајање измењене Уредбе очекује у 3. кварталу 2017. године.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.