Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Партнерство за отворену управу: резултати јавног позива за избор ОЦД у Посебну међуминистарску радну групу за израду АП 2018-2020.

Комисија састављена од представника Mинистaрства држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe и Кaнцeлaриjе зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje oбjaвљуjе рeзултaтe Jaвнoг пoзивa организацијама цивилног друштва за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за период 2018-2020. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу.

Резултати садрже:

Подносиоци пријава могу изјавити приговор на Одлуку в.д. директору Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у року од 15 дана од дана објављивања ових резултата на интернет страницама Mинистaрства држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe и Кaнцeлaриjе зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje.

Јавни позив је био отворен у периоду од 22. децембра 2017. године до 19. јануара 2018. године.

За сва евентуална питања подносиоци пријава се могу обратити Родић Данилу из Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије путем контакт телефона 011/311-38-95 или e-mail адресе danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs .

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.