Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Позив цивилном друштву на ширење препоруке Савета Европе о потреби јачања заштите и унапређења простора за цивилно друштво у Европи

Комитет министара Савета Европе усвојио је препоруку државама чланицама да предузму делотворне мере заштите и унапређења простора за цивилно друштво.

Организације цивилног друштва су позване да скрену пажњу националних власти на ову препоруку, затраже њено превођење на национални језик и да надгледају спровођење од стране влада.

Усвојена од стране Комитета министара на 1330. састанку заменика министара, 28. новембра 2018. године, препорука позива државе чланице да осигурају подстицајни правни оквир и да омогуће стимулативно политичко и јавно окружење за организације цивилног друштва, бранитеље људских права, појединце, групе и националне институције за заштиту и промовисање људских права (NHRIs) да слободно спроводе активности, на правној основи, у складу са међународним правом и стандардима, да теже заштити и промоцији свих људских права и основних слобода.

Од влада држава чланица се тражи да осигурају да се начела изнесена у Препоруци поштују у релевантном националном законодавству и пракси, да прате и процењују ефикасност предузетих мера и да у оквиру Комитета министара испитају спровођење ове Препоруке након пет година.

Државе чланице су такође позване да осигурају широку дистрибуцију ове Препоруке међу надлежним органима и заинтересованим странама, укључујући и превод на националном језику, где је прикладно.

Препорука CМ / Rеc (2018) 11 Комитета министара државама чланицама о потреби јачања заштите и унапређења простора за цивилно друштво у Европи (усвојена од стране Комитета министара 28. новембра 2018. године на 1330. састанку заменика министара) - незванични превод

Recommendation CM/Rec(2018)11 of the Committee of Ministers to member States on the need to strengthen the protection and promotion of civil society space in Europe (Adopted by the Committee of Ministers on 28 November 2018 at the 1330th meeting of the Ministers' Deputies)

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.