Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Пoдстицajнo oкружeњe зa рaзвoj цивилнoг друштвa у oблaсти филaнтрoпиje

Након што се Траг фондација обратила Канцеларији у име 152 ОЦД из 50 јединица локалне самоуправе које су препознале потребу да се примена одредаба Закона о порезу на добит правних лица[1] додатно прецизира и уједначи од стране Пореске управе у свим јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, Канцеларија се обратила Министарству финансија са иницијативом за тумачење одредаба Закона о порезу на добит правних лица и добила званично тумачење члана 15. овог Закона, који се тиче одредаба које указују на то који се издаци признају као расход и која је документација потребна за доказивање донације.

У мишљењу Министарства финансија наводи се да се давања извршена у новцу, роби и услугама признају као расходи у пореском билансу обвезника, које обвезник исказује у својим пословним књигама по основу давања из члана 15. став 1 и 2 Закона о порезу на добит правних лица.

Такође, у вези документовања расхода, односно пружања доказа да ли су донирана средства употребљена на начин прописан ставом 2 члана 15 овог Закона, Министарство је навело могуће доказе, односно документацију коју обвезник може доставити: одлуку органа друштва о давању донације, уговор, изводе са рачуна банака, извештај примаоца донације о коришћењу исте и другу документацију, напомињући да у сваком конкретном случају надлежни порески орган цени да ли су испуњени услови за признавање наведених издатака као расхода у пореском билансу обезника.

Мишљење Министарства финансија у целости можете погледати испод.

Мишљење Министарства финансија[1] („Службени гласник РС”, број 25/01, 80/02 - др. закон, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 - аутентично тумачење и 112/15)

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.