Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Рокови за достављање извештаја за статистичке потребе и финансијских извештаја АПР-у

Oбaвeштaвaмo организације цивилног друштва које нису имале пословних активности дa je рoк зa достављање Изјаве о неактивности 28. фебруар 2018. године. Изjaва o нeaктивнoсти oслoбaђa oбaвeзe пoднoшeњa Извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финaнсиjскoг извeштaja.

У супротном, организације цивилног друштва које су имале пословних догађаја достављају Агенцији за привредне регистре:

  • Извештај за статистичке потребе уз који се може доставити и редовни годишњи финансијски извештај до 28. фебруара 2018. године.
  • Редовни годишњи финансијски извештај за извештајну годину, ради јавног објављивања, најкасније до 30. јуна 2018. године.

Обавеза достављања поменутих извештаја прописана је члановима 33. и 35. Закона о рачуноводству.

  • Извештај за статистичке потребе обухвата биланс стања, биланс успеха и статистички извештај за пословну годину која је једнака календарској;
  • Изјавa о неактивности је изјава коју Агенцији достављају правна лица која нису ималa пословних догађаја, нити у пословним књигама имају податке о имовини и обавезама који се односе на извештајну годину;
  • Редовни годишњи финансијски извештаји су извештаји које правна лица достављају Агенцији, ради јавног објављивања. То могу бити и извештаји за пословну годину која се разликује од календарске, али се у том случају рокови доставе разликују;
  • Ванредни финансијски извештај је извештај који се саставља у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем, и он обухвата биланс стања и биланс успеха.
Статистички извештај
Изјава о неактивности
Пример попуњене изјаве о неактивности

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.