Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе

Влада Републике Србије основала је Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе са намером да осигура примену начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршавања, а ради давања стручних мишљења и препорука за његово спровођење и унапређење у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16).

Савет је надлежан да:

  1. даје мишљења на предлоге органа државне управе за увођење општих програма стручног усавршавања;
  2. анализира иницијативе јединица локалне самоуправе за увођење општих програма и предлоге нових посебних програма стручног усавршавања;
  3. предлаже обавезне елементе општих и посебних програма стручног усавршавања у погледу: методолошке целовитости програма, планираних ефеката реализације програма, актуелности програма у односу на важеће прописе или планиране њихове измене, броја и структуре корисника програма и неопходних кадровских и техничких услова за реализацију програма;
  4. предлаже критеријуме и услове за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у погледу: кадровске оспособљености, искуства и резултата у реализацији програма, материјално-техничке опремљености;
  5. прати ефекте примене овог закона у погледу стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
  6. сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама у циљу сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем;
  7. даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе;
  8. обезбеђује вођење службених евиденција одобрених и реализованих програма, издатих акредитација реализатора програма, као и евиденцију о учесницима у програмима стручног усавршавања;
  9. доноси пословник о раду Савета.

Савет има Председника и седам чланова који су именовани од стране Владе Републике Србије на период од 5 година.

Чланови Савета су:

др Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, председник Савета

Ивона Симић, посебни саветник министра државне управе и самоуправе, члан Савета

Весна Ђукић, генерални директор Београдске отворене школе, члан Савета

Проф.др.Вера Милошевић, директор Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац, члан Савета

Иван Миливојевић, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина

Никола Тарбук, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина, члан Савета

Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда, члан Савета

Милош Петровић, начелник Градске управе града Краљева, члан Савета

Правилник о утврђивању обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе можете преузети овде

Подсећамо да је Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе, уз подршку пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи, отворио позив за акредитацију правних и физичких лица као предавача који је објављен и на интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом.

Јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

Јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.