Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Смернице за укључивање ОЦД у радне групе: извештај о јавним консултацијама и финални предлог

У оквиру финализације процеса припреме Предлога смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом израдила је Извештај о резултатима консултативног процеса.

Водећи се начелима транспарентности, отворености и инклузивности процеса припреме прописа, као и одредабама Закона о планском систему и Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика, Канцеларија је спровела широк консултативни процес од најраније фазе припреме наведеног документа.

У првој фази консултативног процеса коришћене су фокус групе, док су у финалној припреми организовани округли сто и прикупљање писаних коментара, као методе консултација предвиђене чланом 41. Уредбе о методологији управљања јавним политикама.

Подсећамо, у октобру 2018. године Канцеларија је, уз техничку подршку пројекта ГИЗ „Подршка реформи јавне управе у Србијиˮ, отпочела процес припреме Смерница са циљем да се њима подстакну органи управе на свим нивоима власти у правцу укључивања заинтересованих страна и циљних група, пре свега организација цивилног друштва у радне групе и друга радна тела и тиме обезбеди њихова партиципација у што ранијој фази процеса одлучивања. Истовремено, Смерницама се настоји усмерити рад органа државне управе у правцу даљег унапређења укључивања организација цивилног друштва у поступке израде прописа и докумената јавних политика дефинисаног Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа из 2014. године, а у складу са унапред јасним и дефинисаним критеријумима.

У наредном периоду Канцеларија ће припремљени Предлог смерница упутити на мишљење надлежним органима државне управе сходно одредбама Пословника Владе, а затим и самој Влади Републике Србије на усвајање.

У наставку можете преузети:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.