Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Употпуњен правни оквир за консултације са јавношћу у процесу доношења прописа и утврђивања јавних политика

Усвојени Закон о изменама и допунама Закона о државној управи и Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

Народна скупштина Републике Србије усвојила је 20. јуна 2018. године, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе Влади, сет закона чији је циљ изградња ефикасније, професионалније, модерније јавне управе, као и јавне управе која је транспарентнија и отворенија према грађанима.

Међу тим законима су Закон о изменама и допунама Закона о државној управи и Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи који употпуњавају правни оквир који регулише област консултација са јавношћу приликом израде прописа и утврђивања јавних политика, који је недавно битно унапређен доношењем Закона о планском систему.

Поменуте измене Закона о државној управи и Закона о локалној самоуправи нуде нове могућности за учешће јавности, а самим тим и учешће организација цивилног друштва, у процесу доношења прописа, како на републичком, тако и на локалном нивоу. Суштинска важност усвојених новина огледа се у томе што омогућавају упознавање и укључивање јавности у процес доношења прописа од најраније фазе њихове припреме.

Закон о изменама и допунама Закона о државној управи, у члану 77. уводи дужност и обавезу органа државне управе да обезбеди услове за учешће јавности у току припреме нацрта закона, других прописа и аката. Истим чланом предвиђене су:

  • обавеза министарства и посебних организација да обавесте јавност путем својих интернет страница и портала е-управе о отпочињању израде нацрта закона, при чему објављују и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена;
  • обавеза министарства и посебних организација да приликом отпочињања припреме нацрта закона којим се битно мења правни режим у једној области или којима се уређују питања која посебно занимају јавност, путем својих интернет страница и портала е-управе објављују и полазни документ који садржи приказ проблема у одређеној области и њихових узрока, циљеве и очекиване ефекте доношења закона, као и основна начела за уређивање друштвених односа у тој области, укључујући и права и обавезе субјеката на које се закон односи (полазне основе);
  • институт консултација који подразумева да министарства и посебне организације током припреме нацрта закона и подзаконских аката којима се разрађују поједине одредбе или се одређује начин извршења појединих одредаба закона којима се битно мења правни режим у једној области или којима се уређују питања која посебно занимају јавност спроводе консултације са свим релевантним субјектима, укључујући друге државне органе, релевантна удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, на начин којим се обезбеђује отвореност и делотворно учешће јавности у том процесу;
  • обавеза министарства и посебних организација да у припреми нацрта закона којима се битно мења правни режим у једној области или којима се уређују питања која посебно занимају јавност спроведу јавну расправу. Спровођење јавне расправе у припреми нацрта закона ближе се уређује Пословником Владе[1].

Поменуте измене сходно се примењују у припреми стратегија развоја, акционих планова и других докумената јавних политика, уколико посебним законом није другачије уређено, с тим да је у припреми стратегије развоја обавезно спровести јавну расправу, у складу са Пословником Владе.

Министарство надлежно за државну управу, у сарадњи са органом државне управе надлежним за јавне политике (Републички секретаријат за јавне политике) припрема и доноси правилник којим се уређују смернице добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона, других аката и прописа.

У правцу већег учешћа грађана и организација цивилног друштва у процесу одлучивања на локалном нивоу, измене и допуне Закона о локалној самоуправи уводе следеће новине:

  • утврђује се обавеза јединица локалне самоуправе да својим статутима уреде спровођење обавезног поступка јавне расправе приликом припреме статута, буџета (у делу планирања инвестиција), стратешких планова развоја, утврђивања стопе изворних прихода, просторних и урбанистичких планова, као и других општих аката на основу предлога квалификованог броја грађана или захтева једне трећине одборника (члан 2. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи);
  • могућност да грађани иницирају одржавање јавне расправе под условом да такав предлог својим потписима подржи најмање 100 грађана са бирачким правом на територији општине, прикупљених у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу. Надлежни одбор скупштине јединице локалне самоуправе одлучује по примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка јавне расправе (члан 23. став 3-5. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи);
  • утврђује се да број потписа грађана потребан за покретање грађанске иницијативе износи 5% од укупног броја грађана са бирачким правом, за разлику од досадашњег законског решења који је предвиђао да број потписа не може бити мањи од 5%. (члан 23. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи);
  • утврђује се обавеза надлежног органа општине да на интернет презентацији општине односно на други примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина (члан 23. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи);
  • уређује се положај месне заједнице и односа са општином/градом, при чему је тежња да месне заједнице буду места где ће се препознати проблеми и разговарати о потребама грађана.

Јединице локалне самоуправе дужне су да ускладе своје статуте и друге опште акте са овим законом у року од девет месеци од његовог ступања на снагу, изузев одредбе која се односи на спровођење обавезног поступка јавне расправе за планирање инвестиција у одлуци о буџету (члан 2. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи) која се примењује почев од припреме одлуке о буџету за 2019. годину.


Закон о изменама и допунама Закона о државној управи

Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи

Брошура Министарства државне управе и локалне самоуправе о сету усвојених закона


[1] „Сл. гласник РС“, бр. 61/2006 – пречишћен текст, 69/2008, 88/2009, 33/2010, 69/2010, 20/2011, 37/2011, 30/2013 и 76/2014

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.