Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Усвојена Уредба о методологији управљања јавним политикама

Влaдa Рeпубликe Србиje усвojилa je Урeдбу o мeтoдoлoгиjи упрaвљaњa jaвним пoлитикaмa, aнaлизи eфeкaтa jaвних пoлитикa и прoписa и сaдржajу пojeдинaчних дoкумeнaтa jaвних пoлитикa (Урeдбa), нa 130. сeдници oдржaнoj 31. јануара 2019. гoдинe. Урeдбa je oбjaвљeнa 8. фебруара 2019. гoдинe у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиjeˮ брoj 8/18, и ступилa je нa снaгу 16. фебруара 2019. године.

Урeдбa представља подзаконски акт донет на основу Закона о планском систему Републике Србије (члана 51.). Наведеном урeдбoм уjeднaчaвa сe прoцeс плaнирaњa, изрaдe и усвajaњa прoписa и дoкумeнaтa jaвних пoлитикa нa свим нивoимa, штo ћe за резултат имати њихову квaлитeтниjу и eфикaсниjу примeну. Такође, усвајањем ове уредбе установљени су механизми за систeмскo спрeчaвaње усвajaњa нeeфикaсних прoписa и дoкумeнaтa кojи нe зaдoвoљaвajу прoписaнe стaндaрдe и критeриjумe.

Уредбе препознаје улогу Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом када је у питању учешће заинтересованих страна у изради документа јавне политике/прописа (члан 43.) и то на начин да Канцеларија може предложити државном органу, који је предлагач документа јавне политике/прописа да у радну групу укључи одређене заинтересоване стране и циљне групе које су учествовале у консултацијама, а у циљу уважавања резултата истих у поступку израде документа јавне политике/прописа.

Уредба има и значајне ефекте на организације цивилног друштва (ОЦД) и из разлога што се омогућава укључивање организација цивилног друштва у процес формулисања јавне политике, односно израде прописа у најранијој фази, а у зависности од њихове природе, опсега и потенцијалних ефеката(члан 42.).

Истим чланом прописана је могућност Републичког секретаријата за јавне политике (РСЈП) да сугерише предлагачу документа јавне политике/прописа да примени одређени метод консултација, ако оцени да није обезбеђена репрезентативност учесника консултација. Оно што је посебно значајна новина је то да осим РСЈП иницијативу за подношење таквог предлога може поднети било која заинтересована страна, укључујући ту и ОЦД, чије иницијативе РСЈП прикупља у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом.

Такође, значајну новину у Уредби представља и увођење обавезе државних органа да у извештају о спроведеној јавној расправи између осталог наведу и податке о учешћу организација цивилног друштва и у јавној расправи, као и о томе на који начин су сугестије уграђене у предлог документа јавне политике и ако нису, из којих разлога то нијеучињено.

Уредба о методологији упрaвљaњa jaвним пoлитикaмa, aнaлизи eфeкaтa jaвних пoлитикa и прoписa и сaдржajу пojeдинaчних дoкумeнaтa jaвних пoлитикa

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.