Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Усвојен Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 6. јула 2018. године усвојила Одлуку о изменама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији („Сл. гласник РС“, број 54/2018) чији је саставни део нови Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. године.

Измена Стратегије извршена је у Поглављу IV „Управљање реформом јавне управе“, а односи се на координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса њеног спровођења. Уместо ранија четири, координација спровођења Стратегије спроводиће се на три нивоа - први ниво чини министарство надлежно за послове државне управе, други Међуминистарска пројектна група, а трећи Савет за реформу јавне управе, од којих су прва два нивоа нивои стручне координације, док се на трећем нивоу врши политичка координација спровођења. Такође, измене су извршене и у делу поменутог Поглавља IV под насловом „Праћење и вредновање“ и подразумевају да ће обавезне извештаје, које припреми надлежно министарство на основу прилога носилаца активности из Акционог плана, разматрати само Међуминистарска пројектна група уместо Колегијума државних секретара и поменуте пројектне групе, како је било до усвајања измена.

Када је у питању нови Акциони план за период 2018-2020. године, активности од посебног значаја за организације цивилног друштва налазе се у оквиру Посебног циља 5. Повећање партиципације грађана, транспарентности, унапређење етичких стандарда и одговорности у обављању послова јавне управе и поред осталог обухватају:

  • Унапређење проактивне транспарентности – Информатор о раду кроз израду приручника за коришћења апликације (јединственог информационог истема за приступање, обраду и презентовање Информатора о раду) који је у ову сврху израђен
  • Оснивање Савета за сарадњу са цивилним друштвом
  • Унапређење грађанске партиципације кроз израду Смерница за састав радних група за израду предлога јавних политика и прописа, као и припрему и усвајање подзаконских аката који уређују консулатације са заинтересованом јавношћу у поступку припреме прописа и докумeната јавних политика
  • Анализу упоредне праксе у погледу електронског изјашњавања грађања у циљу ефикаснијег изражавања ставова грађана
  • Припрему и усвајање новог Закона о референдуму и народној иницијативи у циљу унапређења механизама за изјашњавање грађана
  • Израду и доношење Уредбе о садржају веб презентација и објављивању електронских услуга органа државне управе, и др.

У припреми новог Акционог плана учестововало је 12 организација цивилног друштва које су изабране за чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године путем Јавног позива који су заједнички реализовали Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилниом друштвом.

Акциони план за спровођење Атратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. године можете преузети у наставку:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.