Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Вест

Утврђени нови рокови за достављање финансијских извештаја

Агенција за привредне регистре обавештава све заинтерсоване кориснике да су утврђени нови рокови за достављање финансијских извештаја, ради јавног објављивања, из члана 33. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018), у складу са Уредбом о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести covid-19 изазване вирусом sars-cov-2(„Службени гласник РС”, бр. 57/2020) и Одлуком о укидању ванредног стања, објављеној 6. маја 2020. године у „Службеном гласнику РС”, бр. 65/2020.

Стога, рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја истиче 4. августа  2020. године, уместо 30. јуна 2020. године.

Рок за достављање консолидованог годишњег финансијског извештаја истиче 3. септембра 2020. године, уместо 31. јула 2020. године.

Рок за достављање ванредног финансијског извештаја истиче 5. јуна 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања.

Рок за достављање редовног годишњег финансијског извештаја правних лица која имају пословну годину различиту од календарске године истиче 4. августа 2020. године, под условом да је рок за достављање тих извештаја истекао за време ванредног стања, односно истиче до 31. маја 2020. године.

Скрећемо пажњу корисника и на начин рачунања рокова у поступку регистрације у осталим регистрима Агенције.

У складу саУредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања(„Службени гласник РС”, бр. 41/2020 и 43/2020), рок прописан за предузимање радње за странку почиње да тече испочетка, наредног дана од дана укидања ванредног стања.

Објављивање одлуке регистратора, која је донета у време ванредног стања, сматра се извршеним истеком 15 дана од престанка ванредног стања, па рок за изјављивање жалбе почиње да тече првог наредног дана.


Извор: Агенција за привредне регистре


Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.