Питања

Најчешћа питања и одговори у вези са Програмом "Европа за грађане и грађанке"

Сва питања у вези са Програмом "Европа за грађане и грађанке" можете доставити на адресе: europeforcitizens@civilnodrustvo.gov.rs, sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs.

Питања могу бити послата и Извршној агенцији за образовне, аудио-визуелне и културне политике (ЕАCЕА), али најкасније 15 дана пре затварања позива за подношење пројектних предлога.

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА

 • Да ли су средства добијена из програма ослобођена плаћања ПДВ-а?

За средства добијена из програма Европа за грађане и грађанке могуће је ослобођење од пореза на додату вредност (ПДВ) за све учеснике овог програма из Србије, по процедури прописаној Правилником о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/12, 40/15, 86/15, 11/16 и 21/17). Више информација погледајте овде.

 • Да ли је потребно отворити посебни наменски рачун за добијање средстава?

Није неопходно отворити наменски рачун, али се препоручује због лакшег коришћења средстава.

 • Да ли средства добијена кроз програм подлежу Закону о јавним набавкама када се ради о локалним самоуправама?

Препоруке за начин спровођења процедуре јавних набавки налазе се у Споразуму о додели гранта који добијају апликанти чији су пројекти одобрени за финансирање.

 • Да ли се захтевају банкарске гаранције за пројекте у вредности преко 25000 евра или неког другог износа?

Апликанти подносе Изјаву части којом потврђују свој финансијски капацитет. У случају грантова преко 60000 евра, финансијски капацитет процењује се на основу Обрасца финансијског капацитета. Уколико ЕАCЕА закључи да финансијски капацитет није доказан на овај начин, може затражити додатна документа, међу којима и банкарске гаранције.

 • У ком року од завршетка активности се подносе извештаји и у ком року EACEA уплаћује другу траншу средстава?

Завршни извештај се мора послати најкасније два месеца од завршетка пројекта и тек након његовог усвајања ЕАCЕА уплаћује другу траншу средстава.

 • Кo мoжe дa aплицирa у oквиру прoгрaмa Eврoпa зa грaђaнe и грaђaнкe?

Oргaнизaциje цивилнoг друштвa, jeдиницe лoкaлнe и рeгиoнaлнe сaмoупрaвe, фoндaциje, удружeњa и мрeжe удружeњa, eврoпскe мрeжe и крoвнe oргaнизaциja, oбрaзoвнe и културне устaнoвe, синдикaти, think tank-oви и другe нeпрoфитнe oргaнизaциje из зeмaљa члaницa EУ, или зeмaљa учeсницa у прoгрaму: Aлбaниje, БиХ, Maкeдoниje, Србиje, Црнe Гoрe и Кoсoвa*

 • Да ли покрајинска власт може да буде подносилац пријаве или партнер на пројекту?

Органи покрајинске власти могу бити подносиоци пријаве или партнери на пројекту.

 • Да ли процент суфинансирања мора бити одређен унапред?

Процент суфинансирања апликанта не мора бити унапред одређен, али мора постојати известан процент суфинансирања јер ЕУ не може финансирати целокупне трошкове пројекта. У склопу пријаве за грант није потребно достављати доказ о суфинансирању и проценту суфинансирања. Износ средстава који се добија у апликационом формулару, у секцији Буџет, односи се на укупан износ који ЕУ додељује пројекту, али не на целокупне трошкове пројекта.

 • Како функционише систем паушалних износа (lump sum)?

За меру Братимљење градова паушални износ одређује се само на основу броја позваних учесника (invited participants), односно међународних учесника послатих у државу домаћина Братимљења из земаља учесница Програма.

За остале мере паушални износ рачуна се на основу три параметра: број учесника, број држава укључених у пројекат и број догађаја који се планирају пројектом. Примарно, паушални износ се одређује узимајући у обзир број учесника и број укључених држава, а у случају постојања више догађаја/активности, сабирају се паушални износи за сваки догађај/активност.

За пројекте у оквиру Поглавља 1 – Европско сећање и мере Пројекти цивилног друштва, систем даје паушалну суму за припремне активности која се односи на укупан број учесника, а на на број припремних активности. Само један паушални износ овог типа може бити додељен по гранту.

Није потребно да добитник гранта, у склопу завршног извештаја, достави листу учесника. Такође, није потребно да достави извештај о расходима или буџет са излистаним свим трошковима. Ипак, листу учесника свакако треба сачувати за сопствену евиденцију и у случају да дође до ревизије. У случају ревизије, корисник мора бити у могућности да обезбеди адекватна документа како би доказао да је пројекат исправно спроведен.

 • Да ли пројектне активности у оквиру мере Мреже градова могу бити организоване у више држава?

Да.

 • Да ли је могуће да учесници пројекта буду из земаља из којих не долазе партнери на пројекту?

Да, уколико долазе из држава које могу учествовати у Програму (државе чланице ЕУ и државе које имају потписан Меморандум о разумевању).

 • Колико трају пројекти у оквиру мере Братимљење градова?

21 дан. Пројекти морају почети и завршити се у року од 21 дан.

 • Који су рокови за предају пројектних предлога и за почетак спровођења пројекта?

1. фeбруaр: Поглавље 1 – Европско сећање (прojeкaт мoрa пoчeтиу пeриoду измeђу 1. сeптeмбрa тeкућe гoдинe и 28. фeбруaрa нaрeднe гoдинe) и мера Брaтимљeњe грaдoвa (пројекат мора почети у периоду између 1. jулa текуће и 31. мaртa наредне године)

1. март: мeрa Мреже градова (пројекат мора почети између 1. сeптeмбрa текуће и 28. фeбруaрa наредне године)

1. септембар: мерa Братимљење градова (пројекат мора почети у периоду између 1. фeбруaрa текуће и 31. oктoбрa наредне године), мeрe Мреже градова и Прojeкти oргaнизaциja цивилнoг друштвa (пројекaт мора почети између 1. мaртa тeкућe и 31. aвгустa наредне године)

 • Да ли партнерске организације прилажу изјаву части?

Не, само подноцилац пројекта (апликант) прилаже изјаву части уз е-формулар.

 • Како се дели грант између партнера на пројекту?

Грант се додељује подносиоцу пројекта (апликанту) који је одговоран за споровођење активности у складу са условима Одлуке о додели гранта. Подела гранта између апликанта и партнерских организација је питање договора самих партнера, али свакако мора бити у складу са одредбама Одлуке о додели гранта.

 • Ко су позвани учесници (invited participants)?

Позвани учесници су међународни учесници послати у државу домаћина Братимљења градова из земаља учесница Програма.

 • Да ли један пројекат може добити више од једног гранта од ЕУ?

Не. Пројекат може добити само један грант из буџета Уније за једну активност. Подносиоци појеката у пријави морају навести детаље о било ком другом захтеву за финансирање који су поднели ЕУ у току исте финансијске године, за исти предлог пројекта или део предлога пројекта. Дуплирање финансирања није могуће.

 • Да ли свака организација мора да наведе списак свих грантова које је добила од ЕУ, или само грантова добијених у оквиру Програма Европа за грађане и грађанке?

Свака организација мора да достави информације о пројектима за које је добила било који ЕУ грант.

 • Да ли организација може да се појави на више предлога пројеката као апликант и као партнер?

Организација се може појавити на више предлога пројеката, и као апликант и као партнер. У својству партнера се може појавити у више пројектних предлога. Важно је знати да један пројектни предлог може добити финансирање само једном. Организација може поднети више предлога пројеката за више различитих мера.

 • Да ли организација која је добила финансирање у оквиру Програма може поново бити апликант на другом позиву за пројекте у току исте године?

Да.

 • Када се објављују резултати позива за подношење предлога пројеката?

Подносиоци предлога пројеката треба да буду обавештени о резултатима селекције најкасније шест месеци након истека позива за подношење пројектних предлога. Током ових шест месеци спроводи се процедура процене предлога и њихове селекције, коју прати усвајање одлука о додели грантова. Након што се ове процедуре заврше, листа одабраних пројеката објављује се на сајту ЕАCЕА. Резултати се објављују како на сајту EACEA тако и на сајту Канцеларије.