ЕУ програми

Листа програма Европске уније који су активни на територији Републике Србије, а за чија средства могу да конкуришу организације цивилног друштва

Програми Уније представљају низ интегрисаних мера које су намењене јачању сарадње између држава чланица Европске уније и држава кандидата у различитим областима. Програми Уније се финансирају из заједничког буџета Европске уније, средствима која су намењена развоју различитих приоритетних области: заштита животне средине, енергетика, транспорт, развој предузетништва, конкурентност итд.

Република Србија је потписала Оквирни споразум о учешћу у програмима Европске уније 22. новембра 2004. године. Учешће у програмима Уније за Републику Србију представља прилику да се упозна са политикама ЕУ, европским институцијама, законима и њиховом применом у пракси, као и са системима вредности и механизмима функционисања ЕУ.

За учешће у сваком појединачном програму Уније неопходно је да се потпише међународни споразум између Републике Србије и Европске комисије. ЕК је централизовала управљање програмима Уније (осим за програм Еразмус+, којим управља Национална агенција у свакој од земаља чланица ЕУ односно земаља кандидата), што значи да је за сваки програм надлежан одређени директорат Европске комисије или Извршна агенција. На расписане позиве за сваки од програма Уније аплицира се директним одласком на интернет презентацију конкретног програма.

За учешће Републике Србије у програмима Уније, према правилима Европске комисије, одговорне су надлежне домаће институције - министарства, удружења, организације, канцеларије - које за то имају мандат. Координација учешћа у сваком појединачном програму Уније за који је Република Србија уплатила финансијску контрибуцију у општи буџет ЕУ поверена је националним контакт тачкама из одговарајућих националних институција.

Преглед свих програма Европске уније, укључујући и оне у којима Србија сада не учествује доступан је на сајту Европске комисије.

Република Србија учествује у следећим програмима Уније:

Eразмус+

Период: 2014-2020; Буџет: 14,7 милијарди евра

ЕУ програм за образовање, тренинг, омладину и спорт. Циљ програма је да стварање везе између формалног, неформалног и информалног образовања, у циљу унапређења запошљавања младих и стварања веза између образовног система и тржишта рада.

Општи циљеви програма су:

 • допринос испуњењу циљева стратегије Европа 2020, као и стратегија које је Европска унија усвојила за даљи развој области образовања, младих и обука;
 • допринос одрживом развоју система високог образовања у партнерским земљама;
 • развој европске димензије у области спорта, у складу са радним планом ЕУ за спорт
 • промоција европских вредности.
Контакт:

Фондација Темпус(Ерасмус+) канцеларија за Србију, тeл.: 011/3342 430, 3342 432, office@tempus.ac.rs
Група Хајде да... ( Млади у акцији), тeл: 011 3240 425; hajdeda@mladiuakciji.rs

Креативна Европа

Период: 2014-2020; Буџет: 1,46 милијарди евра

Програм намењен промоцији уметника, професионалаца у култури као и организацијама које се баве извођачким и визуелним уметностима, кинематографијом, музиком, културним наслеђем као и развојем индустрије видео-игара.

Креативна Европа састоји се два потпрограма, једног посвећеног култури и другог за медије.
Република Србија има право учешћа у потпрограму за културу који обухвата четири конкурса: Европски кооперациони пројекти, Европске платформе, Европске мреже и Пројекти књижевних превода.

Контакт:

Министарство културе и информисања, Деск за Креативну Европу, Димитрије Тадић, kreativnaevropa@kultura.gov.rs; тел: 011 3398 026

Хоризонт 2020

Период: 2014-2020; Буџет: 80 милијарди евра

Хоризонт је оквирни програм за истраживање и иновације. Општи циљ програма је унапређење европске научне базе, обезбеђивање сигурног тока светских истраживања и тиме осигуравање дугорочне конкурентности на европском тлу. Кроз давање подршке најбољим идејама, развијању талената широм Европе, омогућавање приступа савременој инфраструктури за значајна истраживања, програм доприноси да Европа буде атрактивна локација за најбоље светске истраживаче.

Хорајзон 2020 је усмерен на реализовање пет циљева Европске Унија које треба достићи до краја 2020. године: запошљавање, иновација, едукација, социјална инклузија и клима.

Неке од области деловања и унапређења су медицина и генетика, индустрија и технологија, климатске промене, енергетика, биотехнологија, иновације у партнерству између европских институција, националних и регионалних власти и бизниса.

Контакт:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја; тел: 011 361 6529

Козме

Период: 2014-2020; Буџет: 2,3 милиона евра

Програм за конкурентност малих и средњих предузећа.

Општи циљеви програма:
 • јачање конкурентности и одрживости предузећа, нарочито малих и средњих (МСП);
 • подстицање предузетничке културе;
 • промоција успостављања и раста МСП.
Специфични циљеви програма:

 • унапређење приступа финансијама за МСП у форми дужничких инструмената и предузетног капитала;
 • унапређење приступа тржиштима, како унутар Европске уније, тако и на глобалном нивоу;
 • унапређење оквирних услова за конкурентност и одрживост предузећа, нарочито МСП, укључујући и оне који послују у сектору туризма;
 • промовисање предузетништва и предузетничке културе.
Контакт:

Министарство привреде;
тел: 011 3642 790

Програм за запошљавање и социјалне иновације

Период: 2014-2020; Буџет: 920 милиона евра

Ннаследник програма Прогрес.

Основни циљеви су промоција квалитетног и одрживог запошљавања, борба против свих облика социјалне искључености, гарантовање достојанствене социјалне заштите, побољшање услова рада и борба против сиромаштва.

Контакт:
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
тел: 011 3616 261

Царина 2020

Период: 2014-2020; Буџет: 547,3 милиона евра

Програм намењен земљама чланицама Уније али доступан земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ под одређеним условима.

Општи циљ програма: пружање подршке у развоју капацитета за обављање царинских послова у периоду пре и после приступања ЕУ. Подршка бољем разумевању царинских прописа и процедура ЕУ, подстицање размене искустава и регионалне сарадње између царинских администрација, модернизација царинских процедура и унапређење информационих система у домену размене информација и борбе против превара.

Контакт:
Министарство финансија, Управа царина, тел: 011 2015 945

Фискалис 2020

Период: 2014-2020; Буџет: 234,3 милиона евра

Oпшти циљ програма: побољшање рад пореског система на унутрашњем тржишту јачањем сарадње између земаља учесница, њихових пореских органа и службеника, као и активног укључивања у процес сузбијања пореских превара.

Специфични циљеви програма: подржавање борбе против утаје пореза, избегавања плаћања пореза, пореско планирање и спровођење закона ЕУ у области опорезивања кроз размену информација, подршка административној сарадњи и повећање административних капацитета земаља учесница, а у циљу смањења административних оптерећења пореских органа и усклађености трошкова за пореске обвезнике.

Контакт:

Министарство финансија, Пореска управа, тел: 011 359 0542