Информатор о раду

У Инфoрмaтoру сe нaлaзe oснoвни пoдaци o држaвнoм oргaну, oргaнизaциjи унутрaшњих jeдиницa, брojу и стaтусу зaпoслeних, буџeту oргaнa, нaчину њeгoвoг рaдa, кao и смeрницe зa трaжeњe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja.

Oвдe сe нaлaзи Инфoрмaтoр o рaду Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, изрaђeн прeмa Упутству зa изрaду и oбjaвљивaњe Инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa („Службeни глaсник РС“, бр. 68/2010).

Организациона структура

О нама
Контакт


Захтев за информације од јавног значаја

опис поступка и формулари

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било код органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. Стога је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

О приступу информацијама од јавног значаја можете прочитати више на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Захтев за информације од јавног значаја можете поднети:

  • поштом или лично на писарници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на адреси:
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз
11070 Нови Београд, Србија

  • путем e-mail адресе: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs или office@civilnodrustvo.gov.rs
  • усмено на записник, у просторијама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, канцеларија 113 (уз претходну најаву).
Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја је Тијана Стојиљковић Роловић.
Контакт подаци:
е-адреса: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs
телефон: 011 311 3985

Формулари Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Захтев за приступ информацији од јавног значаја Предлог за спровођење административног извршења Службена белешка Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба Пример тужбе против решења Повереника Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији