Надлежности и делокруг рада

Канцеларија обавља стручне послове за потребе Владе Републике Србије који се односе на старање о усклађеном деловању органа државне управе и подстицање сарадње органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

У надлежности Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом спада:

 • иницирање дијалога са цивилним друштвом о питањима од заједничког интереса;
 • учешће у припреми и праћењу спровођења стратешких докумената који се односе на стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва, у циљу даљег развоја сарадње јавног, приватног и цивилног сектора и, с тим у вези, сарадњу са органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе;
 • иницирање доношења прописа и других општих аката којима се уређује положај удружења и других организација цивилног друштва, као темеља изградње демократског, инклузивног и солидарног друштва;
 • учешће у припреми збирних извештаја за Владу о утрошку средстава која су, као подршка програмским активностима, обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије;
 • организовање округлих столова и конференција;
 • објављивање публикација и предузимање других мера и активности у циљу подизања капацитета и одрживости рада и деловања удружења и других организација цивилног друштва;
 • прикупљање и дистрибуирање информација од значаја за рад удружења и других организација цивилног друштва;
 • обављање стручних послова у вези са сарадњом и разменом искустава са сличним владиним институцијама у региону, земљама Европске уније и свету
 • сарадњу са надлежним органима у обављању послова који се односе на програмирање и управљање претприступним и другим фондовима Европске уније за подршку цивилном друштву;
 • припремање аката којима Влада надзире, усмерава и усклађује послове министарстава и посебних организација који су у вези са питањима развоја цивилног друштва и сарадње Владе са цивилним друштвом, као и са начинима на који се јавност обавештава о активностима усмереним на развој цивилног друштва и сарадњи Владе са цивилним друштвом;
 • сарадњу с државним органима, органима аутономних покрајина, општина, градова и града Београда као и са удружењима и другим организацијама цивилног друштва у изради релевантних докумената и прописа и промовисање послова који су у вези са развојем и сарадњом са цивилним друштвом;
 • обављање и других послова из области развоја цивилног друштва и сарадње са цивилним друштвом које јој повери Влада;

Тим Канцеларије
Уредба о Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом