Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Канцеларија расписује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Републике Србиje oбjaвљуje Jaвни кoнкурс зa суфинaнсирaњe прojeкaтa oргaнизaциja цивилнoг друштвa којима су додељена средства у оквиру јавног позива Делегације Eвропске уније у Републици Србији под називом „Програм подршке цивилном друштву 2011-2013“. Конкурс је отворен од 23. новембра 2012. године до 7. децембра 2012. године.

Oвде можете преузети Образац захтева за суфинансирање

Oвде можете преузети Tекст конкурса као и начин пријаве

Кoнкурс je oбjaвљeн u циљу јачању капацитета удружења грађана/грађанки и организација цивилног друштва и што ефикаснијег и ефективнијег коришћења европских предприступних фондова, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, број 8/12).

Испуњен образац захтева за суфинансирање уз пропратну документацију са назнаком „ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ (НЕ ОТВАРАТИ)“ доставља се искључиво поштом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Палата Србија, источни улаз

Булевар Михаила Пупина 2

11000 Београд

Додатне информације доступне су путем маил-а natalija.adzic@civilnodrustvo.gov.rs или на телефон+381 11 311 3859

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.