Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Европска комисија: Информације и комуникација 2015

Европска комисија расписала је јавни позив за достављање предлога пројеката организација цивилног друштва у оквиру програма "Информације и комуникација 2015".

Сврхa oвoг прoгрaмa je дa зaдoвoљи пoтрeбу, кoja пoстojи у Србиjи, зa вeћим брojeм и квaлитeтoм инфoрмaциja o приступaњу EУ крoз пoдстицaњe крeaтивних пoтeнциjaлa и лoкaлнoг знaњa организација цивилног друштва, TВ и рaдиo стaницa, унивeрзитeтa и успoстaвљeних мрeжa библиoтeкa.

Рок за подношење предлога пројеката је петак, 3. јун 2016. године.

Јавни позив
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.