Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије и других међународних донатора

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2017. годину,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КОЈИ СУ ОДОБРЕНИ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ДОНАТОРА

Право учешћа на конкурсу:

право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рок за достављање предлога програма и пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 4. септембра 2017. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу Министарства или шаље поштом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем - „А” и „АА”, пост експрес, достава курирском или доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација приспе на писарницу у року за конкурисање, односно до 4. септембра 2017. године до 15:30 часова.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „Rи бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање).

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у Смерницама за подносиоце програма или пројекта. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

Министарство омладине и спорта

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве и назив конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце програма или пројеката може се преузети овде:

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката у областима омладинског сектора који су одобрени од стране Европске комисије и других међународних донатора

и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 335.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 7164 или путем електронске поште на адресу: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.