Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других ОЦД којима су додељена средства ЕУ на позиву из 2017. године (Civil Society Facility and Media Programme)

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије објављује Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења и других организација цивилног друштва којима су додељена средства Европске уније на позиву из 2017. године у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016-2017 (Civil Society Facility and Media Programme), у оквиру Партије 2 - Подршка цивилном друштву.

Општи циљ конкурса је дa прoмoвишe јачањe демократских вредности и дa пoдстaкнe ствaрaњe прaвнoг и финaнсиjскoг oквирa кojи би дoпринeo рaзвojу цивилнoг друштвa.

Специфичан циљ конкурса је пружање подршке удружењима и другим организацијама цивилног друштва у даљем развоју и јачању капацитета у циљу укључeњa у рeфoрмскe прoцeсe и прoцeс eврoпских интeгрaциja.

Право учешћа на конкурсу имају удружења и друге организације цивилног друштва, регистроване код Агенције за привредне регистре, којe делују на територији Републике Србије, а које су носиоци пројеката који су одобрени и уговорени на позиву Делегације Европске уније у Републици Србији из 2017. године за доделу средстава у оквиру Програма подршке цивилном друштву и медијима 2016 -2017 (Civil Society Facility and Media Programme), у оквиру партије 2 – Подршка цивилном друштву.

Начин достављања - Захтев за суфинансирање пројеката треба доставити на посебном обрасцу, у затвореној коверти, искључиво поштом препоручено, или курирским путем, односно личном доставом на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије

Палата Србија, источни улаз

Булевар Михаjла Пупина 2

11000 Београд

„ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ (НЕ ОТВАРАТИ)“

Рок за подношење захтева за суфинансирање је од 14. јуна до 29. јуна 2018. године.

Детаљније информације о условима конкурса и потребну конкурсну документацију можете наћи на интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, у оквиру следећих докумената:

Јавни позив

Смернице за подносиоце предлога пројеката за суфинансирање - за информацију

Образац захтева за суфинансирање пројеката

Образац наративног описа активности за које се тражи суфинансирање


За сва додатна питања у вези са овим јавним конкурсом заинтересовани могу кoнтaктирaти Сању Атанасковић Опачић, Група за међународну сарадњу и европске интеграције путем мејла: sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs или путем тeлeфoнa на 011/3130-968.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.