Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

КонкурсиКонкурс

Јавни позив за достављање предлога посебног програма у области спорта - опремање школа

Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији са дефинисаним програмским задатком:


„ОПРЕМАЊЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ОПРЕМОМ И РЕКВИЗИТИМА У ОKВИРУ ЗАТВОРЕНИХ ПРОСТОРА, И ТО ВЕЛИКИХ И МАЛИХ САЛА

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Програм који се реализују кроз унапред дефинисан програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тачке 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом.

Програмски задатак се односи на опремање од 80 до 90 основних и средњих школа пакетом спортске опреме и реквизита,у оквиру затворених спортских објеката, и то великих и малих школских спортских сала:

 • програмски задатак је активност утврђена чланом 112. став 1. тачка 9. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), као и Програмском структуром буџета Министарства омладине и спорта за период 2019-2021, у оквиру:

-Програма „Развој систем спортаˮ, и посебног Циља - Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са инвалидитетом;

-Програмске активности „Уређење и надзор система спортаˮ, и посебног Циља - Побољшање услова за реализацију школског спорта;

-и Пројекта „Посебни програми у области спортаˮ, кроз реализацију два Циља -Повећање доступности спорта свим грађанима Републике Србије, а нарочито деци, младима, женама и особама са инвалидитетом кроз обезбеђење услова за бесплатно бављење спортом и обезбеђење услова за безбедно бављење спортом;

 • циљ програмског задатака је да више деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и организованим спортским активностима унутар школског спорта;
 • очекивани резултат реализације програмског задатка је да се повећа број деце и омладине која се организовано баве спортом, односно спортским активностима за 15-20% до 2021. године;
 • пакет са спортском опремом и реквизитима треба да садржи: два безбедна гола, мреже за безбедне голове, две кошаркашке табле, два обруча за кошаркашке табле, две мрежице за кошаркашке табле, једну одбојкашку мрежу, укупно 40 лопти (по 10 за фудбал, кошарку, одбојку и рукомет);
 • носилац програма врши набавку, складиштење, осигурање и дистрибуцију опреме и реквизита, а сва опрема и реквизити морају имату потребне сертификате и декларације произвођача;
 • монтажу голова и кошаркашких табли (одбојкашке мреже) од стране стручних лица обезбеђују школе у којима ће се реализовати програм;
 • носилац програма при планирању, изради и управљању програмским циклусом треба да примењује усвојене међународне стандарде за управљање програмима и обавезно је коришћење Матрице логичког оквира и SWOT анализе;
 • методологија и активностиу оквиру програмског задатака у предложеном програму морају се темељити наследећим приоритетима и критеријумима:

-избор школа у којима ће се реализовати програм се врши, у зависности од степена развијености јединицелокалне самоуправе, на следећи начин: до 20% школа за јединице локалне самоуправе из прве групе; до 20% школа за јединице локалне самоуправе из друге групе; до 30% школа за јединице локалне самоуправе из треће групе;до 30% школа за јединице локалне самоуправе из четврте групе,

-мора се обезбедити расподела спортске опреме и реквизита у свих 29управних округа образованих складу са Уредбом о управним окрузима („Службени гласник РС”, брoj 15/06), уз узимање у обзир да је претходном активношћу Министарства, која је реализована школске 2011/2012, 2017/2018. и 2018/2019. године, одређеним школама већ додељена опрема;

·време реализације програмске активности је школска 2019/2020 година;

·прва фаза, спровођење јавненабавке и реализација до 30. априла2019. године, друга фаза, дистрибуција и монтирање опреме и реквизита у школама до 31. децембра 2019. године;

·извештавања о реализацији одобреног програма се врши у роковима и на начин утврђен Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољава општи интерес у области спорта и носилац програма има обавезу да надзире коришћење справа и реквизита у наредним годинама.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

Носилац програма мора да:

1) буде регистрован у складу са законом;

2) буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту;

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;

4) има седиште у Републици Србији;

5) је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6) је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7) испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8) је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма којима се остварује општи интерес у области спорта ранијих година;

9) располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

1. Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава следеће критеријуме:

 • да има високу сразмеру између учинка и коштања програма;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;
 • да су испуњени други услови у погледу квалитета и садржине утврђени Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта.

2. Одобрени програм се финансира у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

3. Одобрени програм се финансира преношењем средстава на посебан наменски рачун код Министраства финансија-Управе за трезор.

4. Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма, односно пројекта (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма, односно пројекта (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова

5. Одобрени програм се финансира једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

6. Предлог програма се одобрава се у зависности од тога да ли је за програм потребно обезбедити финансијска средста у целини или у одређеном делу из буџета Републике Србије.

7. Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву.

8. Министарство омладине и спорта одобрава један програм по овом Јавном позиву.

9. Са носиоцем одобреног програма Министарство омладине и спорта закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

10. Носилац програма врши набавку (складиштење, осигурање и дистрибуцију) спортске опреме и реквизита у оквиру одобреног програма у складу са Законом о јавним набавкама.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ:

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. пропратно писмо;
 2. образац предлога програма.

Пратећа документација:

 1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са Законом о спорту (решење о превођењу или решење о оснивању у АПР);
 2. копија потврде о отвореном посебном наменском рачуну код Министарства финансија-Управе за трезор;
 3. копија Потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).

Обрасци Предлога програма и документација која се доставља уз предлог програмаморају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD, флеш).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа документација као и CD, флеш, морају бити достављени у једној коверти или пакету.

Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Пријава се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на доле назначену адресу:

Министарство омладине и спорта

(за Конкурс у области спорта)

Сектор за спорт

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце програма може се преузети са сајта Министарства омладине и спорта www.mos.gov.rs

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 28. фебруара 2019.године.

Планирана средства за реализацију овог програмског задатка у оквиру посебних програма износе 39.000.000,00 (тридесетдеветмилиона) динара.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.