Национална стратегија

Овим стрaтeшким документом Влaдa Србије по први пут дeфинишe ширoки сeт мeрa којима се обавезује на петогодишњу примену активности у циљу креирања подстицајног окружења за рaд и одрживи рaзвoj цивилнoг друштвa

Национална Стратегија за подстицајно окружење за развој цивилног друштвау Републици Србији за период 2015-2019. године је јавни документ којим ће Влада Републике Србије утврдити принципе и облике сарадње и успостављања партнерског односа са удружењима грађана и другим организацијама цивилног друштва (ОЦД), дефинисати начин међусобног информисања и механизме заједничког праћења реализације овог документа.

Стратегија се доноси како би се унапредила сарадња Владе Републике Србије и цивилног друштва, од комуникације у правцу суштинске, интерактивне и двосмерне сарадње на принципима партнерства и разумевања да се цивилно друштво и институције налазе на истом задатку, изградњи Републике Србије као демократског и отвореног друштва.

Одлука Владе да усвоји Стратегију доказ је њене решености да се посвети успостављању неопходних механизама унутар система државне управе који ће омогућити грађанима суштинску и демократску партиципацију у јавним политикама.

Сајт Националне стратегије

Вести

Претрага :