Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за достављање прилога о спровођењу Закона о равноправности полова

На предлог Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућује Јавни позив удружењима за достављање извештаја о спровођењу Закона о равноправности полова у 2019. години.

Предмет јавног позива:

У складу са ст. 1-2. члана 42. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС“ број 104/09) Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом, упућује Јавни позив удружењима чији су циљеви везани за унапређење равноправности полова, са молбом да доставе извештаје из делокруга свога рада у вези спровођења Закона о равноправности полова у 2019. години.

У вези са наведеним, подсећамо да је у ставу 2. члана 52. Закона о равноправности полова предвиђено да: „Министарство надлежно за послове равноправности полова подноси најмање једном годишње извештај о стању заштите и унапређења равноправности полова Влади и надлежном одбору Народне скупштине“, па ће достављањем података о реализованим активностима у прошлој години, удружења имати могућности да афирмишу свој допринос у овој области.

Право учешћа:

Удружења која делују на територији Републике Србије, чији су циљеви везани за унапређење равноправности полова, а која прате примену Закона о равноправности полова и указују на дискриминацију по основу пола, активно учествују у остваривању равноправности полова, предлагању посебних мера и стварању услова за постизање равноправности полова и активно учествују у састављања извештаја о остваривању равноправности полова.

Начин пријаве:

Пријаве на Јавни позив, који је објављен на интернет страници Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, интернет страници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, као и на порталу е-Управа се може послати најкасније до 31. јануара 2020. године у 15.00 часова.

Пријаве и извештаји удружења о реализованим активностима у вези заштите и унапређења равноправности полова у 2019. години се шаљу у електронском облику на службени мејл Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности: antidiskriminacija.rodna@minrzs.gov.rs .

Пријаве треба да буду потписане од стране лица овлашћених за заступање удружења и оверене печатом удружења и снимљене у JPG или PDF формату, док се извештаји достављају искључиво у Word формату.

За све додатне информације у вези са овим Јавним позивом можете се обратити на број телефона 011/363-1449, контакт особи др Биљани Стојковић, вишој саветници, и Горани Докмановић, саветници у Сектору за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности.

Јавни позив

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.