Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за ОЦД за учешће у Радној групи за израду Акционог плана за примену Стратегије реформе јавне управе

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 9/14 и 42/15-испр.) усвојена је 24. јануара 2014. године и има за циљ стварање јавне управе засноване на принципима Европског управног простора, односно управе која пружа висок квалитет услуга грађанима и привреди и позитивно утиче на животни стандард грађана. Први Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године усвојен је на Влади 19. марта 2015. године („Службени гласник РС”, бр. 31/15) и операционализује Стратегију, дефинише конкретне мере, резултате и активности за спровођење реформе јавне управе до краја 2017. године.

Министарствo државне управе и локалне самоуправе, након израђених извештаја о спровођењу Акционог плана за 2015-2017. годину, започиње процес израде Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2018-2020. година. У складу са претходним искуством израде Стратегије и Акционог плана, рад Посебне радне групе ће се одвијати у подгрупама, које су одређене кроз посебне циљеве Стратегије и Акционог плана у претходном периоду.

Задатак подгрупа је да определе и дефинишу резултате, активности, индикаторе и све остале захтеве у складу са дефинисаним посебним циљевима и мерама Стратегије реформе јавне управе у одређеним областима подгрупа.

Задатак кровне Посебне радне групе је да координира активности и припреми текст Нацрта акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2018. до 2020. године; да даје стручне коментаре, сугестије и предлоге у току израде Нацрта акционог плана и да утврди текст Нацрта акционог плана.

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да као чланови учествују у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године, с тим да је планирано до укупно 7 (седам) представника организација цивилног друштва у Радној групи.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе у електронском облику на адресу: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs и у затвореној коверти, пoштoм или личном доставом нa писарници на aдрeсу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Владе Републике Србије

Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз;

11070 Нови Београд

сa нaпoмeнoм: Прeдлaгaњe кaндидaтa за члaнoвe Радне групе за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године“

Рoк зa пoднoшeњe пријава je петак, 28. април 2017. године.

Eвeнтуaлнa питaњa oкo пoступкa прeдлaгaњa члaнoвa Радне групе, мoгу сe дoстaвити eлeктрoнским путeм, нa aдрeсу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, односно на број телефонa +381 11 311 3895.


Више информација о условима за подношење кандидатуре, критеријумима за избор ОЦД, начину и процедури подношења пријаве, потребној документацији и поступку селекције погледајте у документима испод.

Смернице и јавни позив

Образац за предлагање члана Радне групе

Образац Преглед реализованих пројеката

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.