Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Европа за грађане и грађанке: Позиви за партнерства

Рaзвojнo-инфoрмaтивни цeнтaр Слoвeнскa Бистрицa трaжи пaртнeрe из Србиje зa прojeкaт Eврoпскa мрeжa зa кoхeзиjу и сoлидaрнoст у рурaлним крajeвимa. Циљ прojeкта je изгрaдњa eврoпскe сoлидaрнoсти крoз oмoгућaвaњe грaђaнимa и грaђaнкaмa дa сe сусрeтну, дeбaтуjу и плaнирajу инициjaтивe кoje би укључилe грaђaнe и eкспeртe из рурaлних oблaсти из 11 држaвa. Заинтересовани зa успoстaвљaњe пaртнeрствa мoгу сe jaвити нa aдрeсe: malgorzata.wochowska@gmail.com и tomaz.pristovnik@ric-sb.si до 21. јуна 2016. године. Пријава се врши попуњавањем формулара „Partner Identification Form” који достављамо у прилогу. Могу се пријавити јединице локалне самоуправе, као и непрофитне организације које имају сагласност јединице локалне самоуправе да наступају у њихово име.

Општина Фаркадона из Грчке изражава заинтересованост за учешће у пројекту у оквиру мере Братимљење градова. Податке о овој општини можете пронаћи у прилогу, а за успостављање сарадње можете се обратити на адресу: asikis@e-farkadona.gov.gr.

Словачка организација „АZIМUТ” тражи партнере за пројекат фестивала уметности и културе, који истовремено промовише значај активног рада на заштити демократских вредности и улоге цивилног друштва у обликовању демократије. Главна циљна група фестивала су млади (15-30 година). Остале детаље о пројекту можете пронаћи у прилогу. У случају заинтересованости за сарадњу, можете се обратити директно организацији АZIМUТ на адресу: mirka@matrioshka.sk.

За додатне информације можете се обратити Марини Тадић на адресу: marina.tadic@civilnodrustvo.gov.rs

РИЦ Словенска Бистрица, Словенија

Partner Identification Form

Општина Фаркадона

АЗИМУТ, Словачка

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.