Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за округли сто "Учешће јавности у припреми планова управљања речним сливовима"

Поводом међународног обележавања реке Дунав у 2016. години, 22. септембра 2016. године, у Београду, биће организован округли сто на тему учешћа јавности у процесу припреме планова управљања речним сливовима и управљања сливом реке Дунав. Овом приликом, представница Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Марина Тадић, представиће примере добре праксе учешћа ОЦД у процесу доношења јавних политика, уз посебан осврт на Смернице за укључивање ОЦД у процес доношења прописа који је Канцеларија припремила, а Влада Републике Србије усвојила у августу 2014. године.

Скуп организију удружење Оаза и удружење Милутин Миланковић уз подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС – Републичке Дирекције за воде и Сталне конференције градова и општина.

Циљ скупа је да се представници градова и општина, цивилног сектора и шире јавности информишу о нацрту првог Плана за управљање водама у сливу реке Дунав, о начину укључивања шире јавности у процес припреме плана за управљање речним сливовима у складу са Оквирном директивом о водама (2000/60/EC) и Архуском конвенцијом. Предстојећи састанак представља добру прилику за информисање о нацрту првог Плана за управљање водама у сливу реке Дунав и бољим разумевањем о важности укључивања свих заинтересованих страна у процес доношења планова управљања речним сливима, као једна од предстојећих обавеза Србије у примени политике вода ЕУ током приступања наше државе Европској унији. Развијање овог процеса и укључивање свих заинтересованих страна ће олакшати ефикасну и ефективну имплементацију и одрживост планова након њиховог званичног усвајања.

Република Србија је 2003. године постала пуноправна чланица Комисије за заштиту реке Дунав и на тај начин преузела обавезу промоције очувања реке Дунав и одрживо и интегрално управљање водама, укључујући заштиту и рационалну употребу вода.

Приступањем Архуској конвенцији, Србија је преузела међународну обавезу да свакоме обезбеди приступ информацијама, учешће јавности у процесу доношења одлука и правну заштиту у области заштите животне средине.

Дневни ред
Позивно писмо
Регистрациони лист
Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.