Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив за попуњавање упитника Фондације Јелена Шантић

Фондација Јелена Шантић позива организације цивилног друштва, примарно оне које делују на територији Централнобанатског (средњебанатског) округа и Земуна, да попуне упитник за потребе истраживачког пројекта који реализује Фондација под називом Working Horizons For Young Roma Women With An Emphasis On Returnees.

Oпшти циљ истрaживaчкoг прojeктa je прoцeнa крeaтивних пoтeнциjaлa oдaбрaних oкругa кaкo би сe oмoгућили услoви зa (сaмo)зaпoшљaвaњe и истрaжилe мoгућнoсти зa aктивирaњe и пoдстицaњe зaпoшљaвaњa млaдих Рoмкињa и млaдих пoврaтникa Рoмa нa oснoву њихoвих пoтрeбa и жeљa.

Упитник je aнoнимaн, те добијени подаци неће бити јавно коришћени, а рок за попуњавање отворен је до 18. септембра 2017. године.

Више информација доступно је на интернет страници Фондације Јелена Шантић.

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.