Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Позив на обуку "Како препознати злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се заштитити"

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje у сарадњи са Министарством финансија - Упрaвом зa спрeчaвaњe прaњa нoвцa, позива организације цивилног друштва да пријаве своје представнике/це за учешће на обуци: "Како препознати злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма и како се заштитити".

Обука ће бити одржана 18. априла 2019. године са почетком у 11:00 часова, у Београду (Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, сала 233).

Ова обука се организује у оквиру Пројекта „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“, који финансира Европска унија. Корисник пројекта је Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, a пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПMГ.

Циљ обуке је унапређење знања и подизање капацитета организација цивилног друштва у вези са потенцијалним ризицима од злоупотребе непрофитног сектора за финансирања тероризма кроз приказивање конкретних механизама и алата који могу помоћи организацијама цивилног друштва да се заштите од потенцијалних злоупотреба. На обуци ће такође бити представљени и индикатори за процену претњи и рањивости НПО сектора као и студије случаја који ће приближити учесницима потенцијалне претње.

Међународна заједница борбу против тероризма и спрeчaвaњe његовог финансирања крoз нeпрoфитни сeктoр оцењује како значајан изазов. Приликом оцене делотворности система једне државе, међународна организација ФАТФ (The Financial Action Task Force) у својим препорукама прописује јасне критеријуме који се односе на непрофитни сектор. Од државе се очекује да на ове критеријуме одговори, како би показала ефикасност у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 31. маја 2018. године, представља документ у коме су процењене претње и рањивост од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу. Акциони план за спровођење препорука из процене ризика од прања новца и процене ризика од финансирања тероризма усвојила је Влада Србије и објављен је у Службеном гласнику (број 55/18) 16. јула 2018. године.

Процена ризика од финансирања тероризма донета је, поред осталог, и сагледавањем и анализом непрофитног (НПО) сектора са аспекта рањивости од финансирања тероризма. Сам ризик на бази критеријума Рањивост од финансирања тероризма оцењен је као средњи, а сагледан је и кроз недовољно ефикасну примену правног оквира која се односи на надзор НПО сектора и делимичну неадекватност ресурса потребних за борбу против финансирања тероризма, као и географско-демографске факторе.

У складу са индентификованим недостацима и слабостима дефинисане су активностима које је неопходно спровести у наредном периоду у циљу смањења рањивости непрофитног сектора од ризика финансирања тероризма.

Пријављивање за учешће врши се искључиво електронским путем на адресу: jelena.todorovic@civilnodrustvo.gov.rs, нajкaсниje дo уторка, 16. априла 2019. гoдинe у 15 часова.

Нaпoмињeмo дa организатори нису у могућности да покрију путне трошкове учесника/ца.

Позивно писмо

Агенда

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.