Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Консултације о Смерницама за укључивање ОЦД у радне групе

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, уз техничку подршку пројекта ГИЗ „Подршка реформи јавне управе у Србијиˮ, припремила је Предлог смерница за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа.

Засноване на недавно употпуњеном правном оквиру за консултације са заинтересованом јавношћу у припреми прописа и докумената јавних политика[1], Смерницe имају сврху да уреде, подстакну и усмере органе управе на свим нивоима власти у правцу укључивања заинтересованих страна и циљних група, пре свега организација цивилног друштва (у даљем тексту: ОЦД), у радне групе и друга радна тела и тиме обезбеде њихову партиципацију у што ранијој фази процеса одлучивања.

Током претходних година Канцеларија је развила праксу транспарентног укључивања ОЦД у ова тела путем јавног позива са унапред дефинисаним критеријумима за избор, те је идеја да се ова добра пракса преточи у поменуте Смернице и тиме приближи органима на свом нивоима власти.

Саставни део Предлога смерница јесу Прилози 1-2. који представљају моделе аката који би се користили у процесу избора члана радне групе предложеног од стране ОЦД. Прилог 1. садржи модел Изјаве о прихватању кандидатуре, тачности навода из биографије и одсуству сукоба интереса, док Прилог 2., на који је потребно обратити посебну пажњу, садржи модел Јавног позива са две варијанте предложених критеријума и начина бодовања (ВАРИЈАНТА 1 – пракса Канцеларије, ВАРИЈАНТА 2 – предлог експерта на пројекту).

У вези са претходним, Канцеларија је припремила и Образложење у којем су дата основна појашњења о припремљеном предлогу и истакнуте кључне дилеме, које су додатно означене у самом тексту Предлога Смерница.

Наглашавајући важност укључивања ОЦД у процесе одлучивања од најраније њихове фазе која се жели постићи овим документом, Канцеларија позива организације цивилног друштва да у што већем броју доставе своје коментаре, сугестије и предлоге у правцу даљег унапређења припремљеног Предлога смерница најкасније до 30. априла 2019. године електронским путем на адресу dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rsса назнаком Консултације о Предлогу смерница за укључивање ОЦД у радне групе.

Поред тога, у оквиру процеса јавних консултација, биће организован округли сто 23. априла 2019. године у Београду, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, сала 233, са почетком у 13 часова, на којем ће бити презентован Предлог смерница, додатно појашњена решења која он садржи и биће дискутовано о припремљеном тексту. Представнике ОЦД потребно је пријавити најкасније до 22. априла 2019. године путем адресе dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs

По спроведеним консултацијама, Канцеларија ће припремити и објавити извештај са свим пристиглим коментарима и образложењем о њиховом прихватању/неприхватању, као и нови Предлог смерница усклађен са резултатима јавних консултација.

За све додатне информације и појашњења будите слободни да се обратите Вулетић Дејану (dejan.vuletic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/313-09-72) и Родић Данилу (danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs, 011/311-38-95) из Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва.

Јавни позив за консултације

Агенда

Предлог Смерница за укључивање ОЦД у радне групе

Прилози 1, 2

Родна процена утицаја

Образложење уз Смернице

Правна анализа опција статуса члана радних тела - за и против


[1] Закон о планском систему („Службени гласник РС“, бр. 30/18), Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Службени гласник РС“, бр. 8/19), Закон о изменама и допуна Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 47/18).

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.