Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством финансија упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за учешће у процесу израде Стратегијe за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом.

У склопу првог корака припреме за израду Стратегије за период 2021 - 2023. година, спроведено је испитивање међу члановима Мреже за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније кроз упитник о самопроцени, који је припремљен у оквиру израде ex-post анализе ефеката још увек важеће Стратегије .

На основу прикупљених информација из попуњених упитника, као и годишњих извештаја о спровођењу актуелне Стратегије, припремљена је ex-post анализа ефеката, као и нацрт структуре Стратегије за период 2021 - 2023. година.

Следећи корак би представљао укључивање заинтересованих организација цивилног друштва које прате Преговарачко поглавље 32 - Финансијски надзор и које би могле дати значајан допринос у изради Стратегије за период 2021 - 2023. година од самог почетка припреме овог документа.

Основни задаци организација цивилног друштва ће бити, између осталог, сагледавање ефеката Стратегијеи пратећег Акционог плана на основу упитника о самопроцени, учешће у спровођењу поступка консултација и учешће у изради Стратегије за период 2021 - 2023. година са пратећим Акционим планом.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор до 10 организација цивилног друштва чији ће представници учествовати у изради Стратегије за период 2021 - 2023. годинеса пратећим акционим планом.

Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 6. до 16. марта 2020. године у 15:30 часова.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своје пријаве заједно са припадајућом документацијом из тачке IV Јавног позива (ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА) у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресу office@civilnodrustvo.gov.rsсa нaпoмeнoм: Кандидатура за учешће у изради Стратегије за борбу против превара и управљање неправилностима у циљу заштите финансијских интереса Европске уније у Републици Србији за период 2021 -2023. године, са пратећим акционим планом“.

У наставку преузмите:

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.