Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Канцеларија за сарадњу
са цивилним друштвом
Сарадња органа државне управе са удружењима и другим организацијама цивилног друштва

Позив

Јавни позив удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту МУП

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије у п у ћ у ј е

Ј А В Н И  П О З И В

удружењима и другим организацијама цивилног друштва за предлагање кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије

I О Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије

Законом о полицији („Сл. гласник РС“, бр. 6/16) и Правилником о начину поступања у току притужбеног поступка („Сл. гласник РС“, бр. 54/17) регулисана је контрола рада запослених у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) при вршењу службених задатака путем решавања притужби грађана на њихов рад.

Одредбама члана 234. Закона о полицији предвиђено је да подносилац притужбе може бити свако лице (у даљем тексту: притужилац) које сматра да су му поступањем или пропуштањем запосленог (у даљем тексту: притуженик) при вршењу службених задатака повређена људска и мањинска права и слободе, у року од 30 дана од дана када се притужена радња догодила. Поступак по притужби грађана регулисан је чланом 235. поменутог закона и предвиђа да притужбени поступак спроводи руководилац организационе јединице у којој ради притуженик или лице које он овласти, односно Комисија за решавање притужби (у даљем тексту: Комисија).

Поменутим прописима регулисани су, поред осталог, састав и начин формирања Комисије. У складу са њима, Комисија ради у Већу од три члана које именује решењем министар на период од четири године, са могућношћу поновног избора. Већа су састављена од председника Комисије, члана из Министарства и једног представника јавности.

Законом о полицији је предвиђено да представнике јавности у Комисији у седишту Министрства именује министар на предлог организација стручне јавности и невладиних организација на период од 4 године, док је Правилником о начину поступања у току притужбеног поступка прецизирано да Министарство у сарадњи са надлежним службама за сарадњу са организацијама цивилног друштва припрема предлог за именовање потребног броја представника јавности за чланове Комисије.

Циљ овог јавног позива је да се кроз јаван и транспарентан процес изврши избор кандидата за чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије из реда представника јавности од којих ће министар унутрашњих послова Републике Србије решењем именовати 5 (пет) чланова.

Именованим члановима Комисије за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије из реда представника јавности припaдa нaкнaдa зa рaд нa сeдници Кoмисиje у висини изнoсa днeвницe зa службeнo путoвaњe кoja вaжи зa зaпoслeнe у држaвним oргaнимa, као и накнада за трошкове доласка и одласка са седнице у случају да долазе ван Београда. Накнаду поменутих тршкова врши Министарство унутрашњих послова Републике Србије.

II Kритеријуми за удружења и друге организацијецивилног друштва које могу да предложе кандидата

Удружења и друге оргaнизaциjе цивилнoг друштвa мoгу предложити само једног кандидата под условом да испуњавају следеће критеријуме:

·уписaни су у рeгистaр нajмaњe годину дана прe oбjaвљивaњa oвoг jaвнoг пoзивa.

ПРЕДНОСТИ имају удружења и друге организације које:

·делују у области заштите људских и мањинских права и основних слобода;

III Критеријуми за члана

Кандидат којег удружење или друга организација цивилног друштва предлаже мора да испуњава следеће критеријуме:

·да је држављанин Републике Србије;

·да је члан или ангажован у удружењу, односно организацији која га предлаже;

·да се против њега није водио дисциплински поступак у удружењу, односно организацији.

ПРЕДНОСТИ имају кандидати који:

·поседују искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне управе у последње 3 године;

·поседују екпертизу одосно претходно искуство у виду стручних и научних радова и публикација, као и пројектно искуство у области заштите људских и мањинских права и основних слобода, анализе или надзора над радом државних органа, безбедности, односно мандата, функционисања и реформи полиције.

IV Документација која се доставља

1. Докази које достављају удружења и друге организације цивилног друштва:

·кoпиjа рeшeњa o упису у рeгистaр у складу са Законом[1];

·кoпиjа акта о оснивању, односно Статута (део који се односи на циљеве организације);

·изјава којом удружење, односно организација предлаже кандидата.

2. Докази који се достављају за кандидата за члана:

·биографија кандидата;

·мотивационо писмо у којем се истиче на који начин кандидат може допринети раду Комисије;

·доказ да је кандидат држављанин Републике Србије (копија уверења о држављанству Републике Србије, копија/очитана лична карта, копија пасоша и сл.);[2]

·доказ да је кандидат члан или да је ангажовани у удружењу или организацији која га предлаже (потврда, фотокопија чланске карте или други доказ);

·доказ да се против кандидата није водио дисциплински поступак у удружењу, односно организацији (потврда, уверење удружења, односно организације);

·уколико постоји пожељно је доставити доказ о искуство у раду радних група и других радних и саветодавних тела које формирају органи државне управе у последње три године (списак радних тела са приложеним копијама решења о именовању, потврда удружења или организације);

·уколико постоји пожељно је доставити листу научних или стручних радова или публикација, односно пројеката из областиљудских и мањинских права и основних слобода, безбедности, односно мандата, функционисања и реформи полиције, у којима је кандидат учествовао (списак са референцама).

V Рок, начин и процедура подношења пријаве

Рoк зa пoднoшeњe пријава je 13. септембар 2017. године.

Заинтересована удружења и друге организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе искључиво поштом, у затвореној коверти на адресу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

Владе Републике Србије

Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз;

11070 Нови Београ

сa нaпoмeнoм: Прeдлaгaњe кaндидaтa за члaнoвe Комисијe за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

VI Поступак селекције

Јавни позив је отворен од 23. августа 2017. године.

За потребе припреме и спровођења јавног позива биће формирана посебна комисија за предлагање представника јавности из реда удружења и других организација цивилног друштва за чланове Комисије за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије, која ће бити састављена од једног представника Министарства унутрашњих послова и два представника Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Формирана комисија дужна је да, најкасније у року од 30 дана од дана означеног за истек рока за подношење пријава, донесе Одлуку о кандидатима који се предлажу министру унутрашњих послова за избор у чланство у Комисији за решавање притужби у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Коначна одлука о избору, као и сам Јавни позив, објавиће се на званичним интернет страницама Министарства унутрашњих послова www.mup.gov.rs и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом www.civilnodrustvo.gov.rs.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата могу се упутити Милени Бановић, шефици Одсека за планирање и стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Канцеларији, на е-mail адресу office@civilnodrustvo.gov.rs или телефоном на 011/311-38-95.


[1]Копија не мора бити оверена код јавног бележника.

[2]Копија не мора бити оверена код јавног бележника.

Текст јавног позива

Donation of European Union

Израду и развој овог интернет сајта омогућила је Европска унија у оквиру пројекта “ЕУ подршка Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом “. Садржај овог сајта искључива је одговорност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и нужно не представља ставове Европске уније.

The production and development of this website was made possible with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of the Government Office for Cooperation with Civil Society and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.