Транспарентно финансирање

Република Србија је највећи појединачни донатор који финансисјки подржава програме и пројекте организација цивилног друштва

У процесу унапређења услова за рад, раст и развој цивилног друшта, а што зовемо подстицајно окружење за развој цивилног друштва, један од кључних предуслова јесте постојање стандарда и процедура за финансирање из јавних буџета.

Транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва уређено је већим бројем закона и подзаконских аката Републике Србије.

Најзначајнија активност Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом која се односи на транспарентно финансирање из јавног буџета је израда Годишњег збирног извештаја о утрошку средстава која су као подршка програмским активностима обезбеђена и исплаћена удружењима и другим организацијама цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије.

Како би се механизми и процедуре финансирања организација цивилног друштва унапредили и на локалном нивоу Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је израдила и практичан "Водич за транспарентно финансирање удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета локалних самоуправа".

Ова публикација, уз примере добре праксе, на једноставан начин методом "корак по корак" треба да омогући запосленима у јединицама локалне самоуправе да на транспарентан начин спроведу све фазе процеса финансирања, од образовања конкурсне комисије па све до предлога формата наративног и финансијског извештаја.У циљу редовног информисања организација цивилног друштва о могућностима финансирања из буџета Републике Србије, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом већ неколико година редовно објављује Годишњи календар конкурса.

Од 2019. године, Календар је доступан у електронској верзији, у виду апликације у коју податке о планираним јавним конкурсима намењеним подршци пројектима/програмима организација цивилног друштва из буџетских средстава уносе органи управе са сва три нивоа власти.