Контакт тачке за сарадњу са цивилним друштвом

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом иницирала је крајем 2019. године процес именовања контакт особа - тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва у органима управе на сва три нивоа власти – националном, покрајинском и локалном.

Полазећи од правног оквира који уводи обавезе органа управе у правцу веће транспаретности процеса доношења прописа и јавних политика, уз истовремено успостављање нових механизама за укључивање и заговарачке активности цивилног друштва, а у циљу обезбеђивања ефикасније примене успостављеног правног оквира и унапређења међусекторске комуникације и сарадње, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом упутила је наведену иницијативу органима управе који могу бити предлагачи прописа и докумената јавних политика.

База контакт тачака за сарадњу са организацијама цивилног друштва креирана је у виду excel документа који садржи три странице (sheet) у којима су органи управе разврстани по нивоу власти којем припадају. Ова база биће периодично ажурирана подацима недостајућих органа, али и мењана у складу са евентуалним променама особа које су задужене за сарадњу са организацијама цивилног друштва.

Сврха ове базе је да омогући и подстакне директну комуникацију и сарадњу органа управе и организација цивилног друштва, посебно у процесима одлучивања, али и међусобну сарадњу и размену искустава самих државних органа у овој области. Такође, Канцеларија ће у наредном периоду усмерити своје активности у правцу јачања капацитета именованих контакт тачака кроз њихово благовремено информисање о питањима од значаја за сарадњу два сектора и реализовање обука и тренинга у овој области.

Постојање контакт тачака у органима управе за сарадњу са организацијама цивилног друштва један је од институционалних механизама за сарадњу органа јавне власти и цивилног друштва предвиђених ревидираним Кодексом добре праксе зa учeшћe грaђaнa у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa Савета Европе.

База контакт тачака за сарадњу са цивилним друштвом