На предлог Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом, Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. јануара 2020. године Закључком 05 број: 011-722/2020 усвојила Смернице за укључивање организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта, односно предлога прописа („Сл. гласник РС“, бр. 8/20).

Сврха Смерница је да уреде и подстакну укључивање заинтересованих страна и циљних група, пре свега организација цивилног друштва, у радне групе које формирају органи државне управе и тиме обезбеде њихову партиципацију у што ранијој фази процеса одлучивања. Истовремено, њима се настоји усмерити рад органа државне управе у правцу даљег унапређења укључивања цивилног друштва у поступке израде прописа и докумената јавних политика дефинисаних Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа.

Смернице су засноване на одредбама члана 34. став 7. Закона о планском систему („Сл. гласник РС“, бр. 30/18) које предвиђају могућност укључивања репрезентативних представника заинтересованих страна и циљних група које су учествовале у процесу консултација у рад радних група за израду докумената јавних политика. Наведене одредбе додатно су прецизиране чланом 43. став 1. Уредбе о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика („Сл. гласник РС“, бр. 8/19) у складу са којим предлагач документа јавне политике, односно прописа у радну групу по правилу именује представнике циљних група и осталих заинтересованих страна, које су учествовале у процесу консултација, у циљу уважавања резултата консултација у поступку израде тог документа, односно прописа.

Ууводном делу акта дефинисана је сврха Смерница и кључни изрази који се користе у документу. Глава II. под називом„Избор представника ОЦД у радне групеˮ утврђује основне принципе на којима би требало да почива поступак избора представника организација цивилног друштва у радне групе за израду предлога докумената јавних политика и нацрта односно предлога прописа, док је сам поступак њиховог избора прецизиран у глави III. под називом„Поступак избора представника ОЦД у радне групе“. Овлашћења и обавезе у погледу прађења примене Смерница дефинисане су у глави IV. под називом„Праћење примене Смерница“, а главом V. „Сходна примена“ предвиђена је примена Смерница и приликом припреме других планских докумената (документи развојног планирања и остали плански документи). У складу са главом VI. под називом„Изузеци од примене“предвиђено је да се Смернице не примењују на укључивање ОЦД у радне групе чији је поступак већ предвиђен неким посебним прописом или другим смерницама, односно када је посебним прописом или другим смерницама већ уређен процес припреме планских докумената на другачији начин. Такође, у овој глави остављена је могућност органима државне управе да, када тако одлуче, могу самостално спровести поступак избора ОЦД водећи се одредбама Смерница и уз одговарајуће консултације са Канцеларијом.

Подршку изради Смерница пружио је пројек ГИЗ „Подршка реформи јавне управе у Србијиˮ, а у оквиру процеса припреме обављена су два циклуса консултацијаса организацијама цивилног друштва употребом метода фокус група, округлог стола и прикупљања писаних коментара и израђена Родна процена утицаја Предлога смерница чији су налази и препоруке интегрисани у наведени документ.

Припремом и предлагањем овог акта Влади, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом настојала је да формализује своју дугогодишњу праксу укључивања организација цивилног друштва у радне групе кроз транспарентне поступке засноване на јавном позиву, са унапред утврђеним критеријумима селекције и једнаким шансама за партиципацију свих заинтересованих представника цивилног друштва. Истовремено, њиховом применом настоји се обезбедити подизање квалитета процеса припреме, али и спровођења прописа и докумената јавних политика кроз укључивање представника цивилног друштва који имају одговарајуће искуство и експертизу у одређеној области у раним фазама процеса одлучивања.

Закључак о усвајању Смерница