Информатор о раду

У Инфoрмaтoру сe нaлaзe oснoвни пoдaци o држaвнoм oргaну, oргaнизaциjи унутрaшњих jeдиницa, брojу и стaтусу зaпoслeних, буџeту oргaнa, нaчину њeгoвoг рaдa, кao и смeрницe зa трaжeњe инфoрмaциje oд jaвнoг знaчaja.

Oвдe сe нaлaзи Инфoрмaтoр o рaду Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, изрaђeн прeмa Упутству зa изрaду и oбjaвљивaњe Инфoрмaтoрa o рaду држaвнoг oргaнa („Службeни глaсник РС“, бр. 68/2010).

Организациона структура

О нама
Контакт


Захтев за информације од јавног значаја

опис поступка и формулари

Закон гарантује свакоме право на слободан приступ информацијама од јавног значаја. Информације од јавног значаја су оне информације које су садржане у документима у поседу било код органа јавне власти, настале у њиховом раду или у вези са њиховим радом, а за које јавност има оправдан интерес да зна. Стога је право на слободан приступ информацијама од јавног значаја у суштини право на приступ службеним документима.

О приступу информацијама од јавног значаја можете прочитати више на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Захтев за информације од јавног значаја можете поднети:

  • поштом или лично на писарници Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом на адреси:
Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије
Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз
11070 Нови Београд, Србија

  • путем e-mail адресе: office@civilnodrustvo.gov.rs
  • усмено на записник, у просторијама Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, источни улаз, канцеларија 113 (уз претходну најаву).
Важно је да се у захтеву јасно наведе која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Канцеларија је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Канцеларија није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Канцеларија, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Канцеларије. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, биће омогућено да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Канцеларија изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то:

- страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара;
- страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара;
- документ у електронском запису:
- дискета-20,00 динара,
- CD-35,00 динара,
- DVD-40,00 динара;
- документ на аудио касети-150,00 динара;
- документ на аудио-видео касети-300,00 динара и
- претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара.

За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

Уколико Канцеларија не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Канцеларије, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Канцеларијом, може поднети жалбу Поверенику.


Формулари Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Захтев за приступ информацији од јавног значаја Предлог за спровођење административног извршења Службена белешка Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалба Пример тужбе против решења Повереника Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији