ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Чланом 42. Устава Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 98/2006) зајемчена је заштита података о личности и прописано да се прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређују законом, да је забрањена и кажњива употреба података о личности изван сврхе а коју су прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом и да свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе.

Законом о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) уређује се право на заштиту физичких лица у вези са обрадом податакао личности и слободни проток таквих података, начела обраде, права лица на које се подаци односе, обавезе руковалаца и обрађивача података о личности, кодекс приступања, пренос података о личности у друге државе и међународне организације, надзор над спровођењем овогзакона, правна средства, одговорност и казне у случају повреде права физичких лица у вези са обрадом података о личности, као и посебни случајеви обраде. Овим закономуређује се и право на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи у сврхе спречавања, истраге и откривања кривичних дела, гоњења учинилаца кривичних дела или извршења кривичних санкција, укључујући спречавање и заштиту од претњи јавној или националној безбедности, као и слободни проток таквих података.

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, као државни орган, у смислу члана 4. закона је руковалац подацима јер у обављању послова из своје надлежности прикупља и обрађује податке о личности, а државни службеници се појављују као обрађивачи података.

Податак о личности је законом дефинисан као сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив, непосредно или посредно, посебно на основу ознаке идентитета, као што је име и идентификациони број, података о локацији, идентификатора у електронским комуникационим мрежама или једног односно више обележја његовог физичког, физиолошког, генетског, менталног, економског, културног и друштвеног идентитета (нпр. лично име и презиме, ЈМБГ, порески број, и сл, као и биометријски подаци, нпр. отисци прстију).

Обрада података о личности је свака радња или скуп радњи које се врше аутоматизовано или неаутоматизовано са подацима о личности или њиховим скуповима, као што су прикупљање, бележење, разврставање, груписање, односно структурисање, похрањивање, уподобљавање или мењање, откривање, увид, употреба, откривање преносом, односно откривање преносом, односно достављањем, умножавање, ширење или на други начин чињење доступним, упоређивање, ограничавање, брисање или уништавање. Обрада података о личности врши се у складу са начелима из члана 5. Закона (законитост, поштење и транспарентност; ограничење у сврху обраде; минимизација података; тачност; ограничење чувања и интегритет и поверљивост).

За сваку обраду података потребно је да постоји одговарајући правни основ.

ПРАВА ЛИЦА НА КОЈЕ СЕ ПОДАЦИ ОДНОСЕ

Права лица на које се односе подаци односе се на транспарентност, информације и приступ подацима о личности,право на исправку, допуну, брисање, ограничење и преносивост, право на приговор и аутоматизовано доношење појединачних одлука, и иста могу бити ограничена у складу са чланом 40. закона.

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са нивоом технолошких достигнућа и трошковима њихове примене, природом, обимом, околностима и сврхом обраде, као и вероватноћом наступања ризика и нивоом ризика за права и слободе физичких лица, руковалац и обрађивач спроводе одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере како би достигли одговарајући ниво безбедности у односу на ризик у складу са чланом 50. закона.

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У складу са чланом 56. Закона Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом је дужна да одреди лице за заштиту података о личности и да објави контакт податке лица за заштиту података о личности и достави их Поверенику.

Контакт подаци лица за заштиту податка о личности:

Тијана Стојиљковић Роловић, самостални саветник за послове планирања комуникације и промотивних активности

Адреса лица за заштиту података о личности: Палата Србија, Булевар Михајла Пупина 2, Источни улаз (канцеларија 113), 11000 Београд

Имејл лица за заштиту података о личности: office@civilnodrustvo.gov.rs

Број телефона лица за заштиту података о личности: 011/311-38-95; 011/311-38-59

НАДЛЕЖНОСТ ПОВЕРЕНИКА

Лице на које се подаци односе има право да поднесе притужбу Поверенику ако сматра да је обрада података о његовој личности извршена супротно одредбама овог закона. У поступку по притужби сходно се примењују одредбе закона којим се уређује инспекцијски надзор у делу који се односи на поступање по представкама. Подношење притужбе Поверенику не утиче на право овог лица да покрене друге поступке управне или судске заштите.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Врсте прекршаја и прописане санкције наведене су у члану 95. закона.